U pripremi

Nova knji­ga bi­ća na­ja­vlje­na 2021. go­di­ne, ispod su na­ja­ve prethodne.


Treći deo fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, „Bajka nad baj­ka­ma”Treća noć, na­ja­vljen je za 20. no­vem­bar 2020. Ovaj na­sta­vak ro­ma­na Senka u ta­miDva ca­ra mo­že se na­ru­či­ti, uz po­klon ukra­snu ku­ti­ju za pr­vih 500 či­ta­la­ca, na saj­tu Lagune ili na saj­tu Vitora za pot­pi­san pri­me­rak.


Predstavljen je iz­gled ko­ri­ca za no­vu knji­gu se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma”, uz ko­nač­no utvr­đi­va­nje na­slo­va knji­ge: „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć


Knjiga je na­pi­sa­na! Nenad Gajić je 25. ju­la 2020. na svom Facebook na­lo­gu ob­ja­vio da je „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć“ završena.

bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-treca-noc