U pripremi

Drugi deo slo­ven­ske sa­ge „Bajka nad baj­ka­ma“ iza­šao je 11. ma­ja 2016. Nakon Senke u ta­miDva ca­ra, Nenad po­la­ko i sa uži­va­njem pri­pre­ma i sle­de­ći, za­vr­šni deo tri­lo­gi­je, pod rad­nim na­slo­vom „Treća noć“. Pisac, uz osmeh, na­ja­vlju­je da je naj­bo­lje ipak sa­ču­vao za kraj.


NAJNOVIJA VEST: Pisac je 25. ju­la na svom Facebook na­lo­gu ob­ja­vio da je „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć“ za­vr­še­na. Više o knji­zi i da­tu­mi­ma usko­ro.


bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-treca-noc