U pripremi

Nova knji­ga na­ja­vlje­na je za 2021. go­di­nu (av­gust), u ovom in­ter­vjuu, a u pi­ta­nju je po­seb­no, jed­no­tom­no, tvr­do uko­ri­če­no, ći­ri­lič­no iz­da­nje tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”, da­kle ce­la tri­lo­gi­ja u jed­noj obim­noj knji­zi, štam­pa­noj ći­ri­li­com i sa no­vom ma­pom u boji.

Druga knji­ga, na­ja­vlje­na ta­ko­đe za 2021. go­di­nu u ovoj ob­ja­vi, je­ste „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, ko­ja će bi­ti pr­vi put od­štam­pa­na i la­ti­ni­com, a po­vo­dom de­set go­di­na od ob­ja­ve dela.

Ispod su na­ja­ve pret­hod­ne knjige.


Treći deo fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, „Bajka nad baj­ka­ma”Treća noć, na­ja­vljen je za 20. no­vem­bar 2020. Ovaj na­sta­vak ro­ma­na Senka u ta­miDva ca­ra mo­že se na­ru­či­ti, uz po­klon ukra­snu ku­ti­ju za pr­vih 500 či­ta­la­ca, na saj­tu Lagune ili na saj­tu Vitora za pot­pi­san pri­me­rak.


Predstavljen je iz­gled ko­ri­ca za no­vu knji­gu se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma”, uz ko­nač­no utvr­đi­va­nje na­slo­va knji­ge: „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć


Knjiga je na­pi­sa­na! Nenad Gajić je 25. ju­na 2020. na svom Facebook na­lo­gu ob­ja­vio da je „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć“ završena.

bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-treca-noc