Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

„Slovenska mitologija“ promovisana u Beogradu

LAGUNA – Uz pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja po­se­ti­la­ca, lju­bi­te­lja slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, pred­stav­ni­ka me­di­ja i svih onih ko­ji  vo­le do­bru knji­gu u Delfi Caféu u SKC, pro­mo­vi­sa­na je knji­ga „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ u Beogradu.

„Posle tri go­di­ne tra­ga­nja za in­for­ma­ci­ja­ma i još se­dam go­di­na pi­sa­nja, trud se i vi­še ne­go is­pla­tio“, re­kao je au­tor Nenad Gajić. Direktor Lagune Dejan Papić ob­ja­šnja­va­ju­ći ka­ko je ru­ko­pis knji­ge uop­šte i do­bio, re­kao je da je tre­ba­lo ima­ti slu­ha za jed­nu ova­kvu knji­gu ko­ja je fa­li­la na tr­ži­štu i na­ja­vio štam­pa­nje tre­ćeg iz­da­nja. Dejan Mihajlović, ured­nik iz­da­nja, kon­sta­tu­ju­ći da se knji­ga sa ova­kvim sa­dr­ža­jem na na­šem tr­ži­štu ni­je po­ja­vi­la či­tav vek, re­kao je da je ori­gi­na­lan ru­ko­pis do­sta skra­ćen, i da u jed­no pit­ko de­lo pri­jem­či­vo sva­ko­me ne bi mo­glo da sta­ne sve ono što je Gajić pripremio.

Delfi Café bio je ma­li da pri­mi sve one ko­ji su se za­in­te­re­so­va­li za mi­to­lo­gi­ju Slovena i Srba, a da do­ča­ra­ju ono o če­mu pi­sac pi­še, svo­jom pred­sta­vom po­tru­di­la su se udru­že­nja lju­bi­te­lja iga­ra ep­ske fan­ta­sti­ke „Branič Gavranova“ i „Vučji Čopor“. Prisutnima su se obra­ti­li i ilu­stra­to­ri ko­ji su osli­ka­li sve ono o če­mu Gajić pi­še. Od broj­nih umet­ni­ka či­ji ra­do­vi kra­se knji­gu, beo­grad­skoj pro­mo­ci­ji i izlo­žbi svo­jih ra­do­va pri­su­stvo­va­li su Nemanja Mališ, Miloš Nicić, Dušan Marković, Goran Josić, Lazar Kačarević, Zoran Milenković, Alen Radošević, Nemanja Stanković i Vladimir Matić Kuriljov.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor sa vi­še sli­ka)