Kontakt

Za pi­ta­nje, ko­men­tar ili su­ge­sti­ju… Dopala vam se ne­ka knji­ga? Recite mi! Lepo je ču­ti svo­je či­ta­o­ce. (*Moje knji­ge je u Srbiji mo­gu­će na­ći u svim Laguna i Delfi knji­ža­ra­ma, oda­kle se mo­gu na­ru­či­ti i on­li­ne na adre­se ši­rom sve­ta, kao i u ovim knji­ža­ra­ma u Hrvatskoj, BiH, CG i Makedoniji)

  Ime

  E‑mail

  Tema

  Poruka

  Povežimo se, pra­ti­te ove mreže:

   

  Pridruži se i do­bi­jaj ret­ka i vred­na obaveštenja: