Objavljene knjige

Naručite pot­pi­sa­ne pri­mer­ke svih knji­ga »

 

HRONOLOŠKI PREGLED:

Nakon vi­še­go­di­šnjeg ma­ra­to­na, broj­nih re­vi­zi­ja tek­sta (što je uklju­či­va­lo i obim­no pro­ši­ri­va­nje, pa za­tim po­nov­no skra­ći­va­nje), i na­kon pet sa­svim ra­zli­či­tih ver­zi­ja pre­lo­ma i „vi­zu­e­li­za­ci­je“, iz­da­vač­ka ku­ća Laguna ob­ja­vi­la je 28. ju­na 2011. du­go­o­če­ki­va­nu knji­gu „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“.

Ova knji­ga, do iz­la­ska na­ja­vlji­va­na kao „Slovenska mi­to­lo­gi­ja u sli­ci i re­či“, bo­ga­to je ilu­stro­va­na ra­do­vi­ma 25 sjaj­nih umet­ni­ka, na­ve­de­nih pre­ma bro­ju ra­do­va sa ko­ji­ma su za­stu­plje­ni u knji­zi: Nemanja Mališ, Miloš Nicić, Aleksandar Lazarević, Dušan Marković, Uroš Obradović, Goran Josić, Igor Lazarević,  Lazar Kačarević, Slavko Simonović, Zoran Milenković (či­ji rad kra­si i na­slov­nu stra­ni­cu knji­ge), Alen Radošević, Nemanja Stanković, Vladimir Matić Kuriljov, Boris Radujko, Nenad Krstić, Milan Čolović, Aleksandar Bunčić, Dušan Božić, Žika Trifunović,  Ana Polanšćak, Haris Vajagić, Miloš Miladinović, Bojana Milosavljević, Duško Bjeljac i Dragan Ćirić. Više o umet­ni­ci­ma ko­ji su ilu­stro­va­li „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“ mo­že­te sa­zna­ti ov­de.

Zvaničan sajt knji­ge na­la­zi se na adre­si: www.slovenskamitologija.rs. Posetite i stra­ni­cu knji­ge sa ko­men­ta­ri­ma či­ta­la­ca na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


Prema mo­ti­vi­ma ep­skih baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, ob­ja­vlje­na je knji­ga „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Ovaj pr­vi deo se­ri­ja­la i ra­sko­šni do­ži­vljaj slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je iz pr­vog li­ca iza­šao je 14. av­gu­sta 2013. go­di­ne.

Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­ži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni bo­go­vi lič­no. Jesu li ne­volj­ni ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­đa­ne ve­šti­ce, vo­đe­ne skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju mrač­ne si­le ne­i­zmer­ne sta­ri­ne i ne­i­zre­ci­ve uža­sno­sti? Mapa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma ot­kri­va de­lić taj­ni u uvod­nom de­lu ve­li­ke slo­ven­ske sa­ge či­ji na­sta­vak će­te s ne­str­plje­njem iš­če­ki­va­ti!

Zagonetke, mi­ste­ri­je, ep­ske bor­be i ne­ve­ro­vat­ni obr­ti pre­pli­ću se, u ne­pre­kid­nom ko­lu fan­ta­stič­nih do­ga­đa­ja s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći, ne­u­stra­ši­vi, i  ne­o­do­lji­vo uver­lji­vi ju­na­ci ve­li­kog sr­ca.

Ilustracije: Dušan Marković, Vinjete: Zoran Milenković, Mapa: Ivan Nastić.
Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­sku naj­a­vu. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Ova knji­ga je dru­gi deo tri­lo­gi­je, u ko­joj se sva­ka knji­ga mo­že či­ta­ti i sa­ma. Datum ob­ja­vlji­va­nja: 11. maj 2016. bajka-nad-bajkama-dva-cara-naslovna-korica-mala

Senka je sle­pa, ali ima ne­mu­šti je­zik i ra­zu­me ži­vo­ti­nje. Progone je mrač­ne si­le, ali se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oko nje oku­plja i ma­la dru­ži­na he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Drevna ma­pa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma kri­je taj­ne ko­je ovu de­voj­či­cu mo­gu do­ve­sti do oruž­ja po­treb­nog da se po­be­di pra­sta­ro zlo, pre no što ju­na­ci bu­du ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no na­dvi­ja.

Sa jed­ne stra­ne je ca­re­vi­na ko­ja već dva­de­set le­ta is­traj­no ši­ri svo­je gra­ni­ce, re­še­na da osvo­ji svet. Ambicije hur­sko­ga ca­ra ne­pre­kid­no ras­pi­ru­je ala, drev­na ne­man pri­ta­je­na u nje­go­vog ca­ri­ci. Uz nje­ga su i naj­ve­ći od svih ju­na­ka, za­klet da ga več­no slu­ži, i naj­sta­ri­ja od svih ve­šti­ca. Njena kćer osta­la je s dru­ge stra­ne, uz ne­ka­da moć­nu ca­re­vi­nu ne­dav­no iza­šlu iz raz­do­blja bez­vla­šća. Na ne­po­kor­noj ze­mlji dru­go­ga ca­ra je i taj­ni ulaz u do­nji svet, gde je pre mno­go ve­ko­va od­lo­že­no je­di­no oruž­je ko­je alu mo­že traj­no po­ra­zi­ti. Sukob dva ca­ra za­to iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sve­ta.

Ilustracije/​Vinjete: Zoran Milenković ; Dušan Marković, Mapa: Ivan Nastić.
Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­sku naj­a­vu. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.