Objavljene knjige

Naručite pot­pi­sa­ne pri­mer­ke svih knjiga »

Kako do knji­ga u Hrvatskoj, BiH, CG i Makedoniji »

 

HRONOLOŠKI PREGLED:

Nakon vi­še­go­di­šnjeg ma­ra­to­na, broj­nih re­vi­zi­ja tek­sta (što je uklju­či­va­lo i obim­no pro­ši­ri­va­nje, pa za­tim po­nov­no skra­ći­va­nje), i na­kon pet sa­svim ra­zli­či­tih ver­zi­ja pre­lo­ma i „vi­zu­e­li­za­ci­je“, iz­da­vač­ka ku­ća Laguna ob­ja­vi­la je 28. ju­na 2011. du­go­o­če­ki­va­nu knji­gu „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“.

(*Posebno iz­da­nje, pr­vo la­ti­ni­com, a po­vo­dom 10 go­di­na knji­ge, ob­ja­vlje­no je 19. no­vem­bra 2021. go­di­ne i ima za­seb­nu stra­ni­cu na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će.)

Ova knji­ga, do iz­la­ska na­ja­vlji­va­na kao „Slovenska mi­to­lo­gi­ja u sli­ci i re­či“, bo­ga­to je ilu­stro­va­na ra­do­vi­ma 25 sjaj­nih umet­ni­ka, na­ve­de­nih pre­ma bro­ju ra­do­va sa ko­ji­ma su za­stu­plje­ni u knji­zi: Nemanja Mališ, Miloš Nicić, Aleksandar Lazarević, Dušan Marković, Uroš Obradović, Goran Josić, Igor Lazarević,  Lazar Kačarević, Slavko Simonović, Zoran Milenković (či­ji rad kra­si i na­slov­nu stra­ni­cu knji­ge), Alen Radošević, Nemanja Stanković, Vladimir Matić Kuriljov, Boris Radujko, Nenad Krstić, Milan Čolović, Aleksandar Bunčić, Dušan Božić, Žika Trifunović,  Ana Polanšćak, Haris Vajagić, Miloš Miladinović, Bojana Milosavljević, Duško Bjeljac i Dragan Ćirić. Više o umet­ni­ci­ma ko­ji su ilu­stro­va­li „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“ mo­že­te sa­zna­ti ov­de.

Zvaničan sajt knji­ge na­la­zi se na adre­si: www.slovenskamitologija.rs. Posetite i stra­ni­cu knji­ge sa ko­men­ta­ri­ma či­ta­la­ca na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


Prema mo­ti­vi­ma ep­skih baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, ob­ja­vlje­na je knji­ga „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Ovaj pr­vi deo se­ri­ja­la i ra­sko­šni do­ži­vljaj slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je iz pr­vog li­ca iza­šao je 14. av­gu­sta 2013. godine. 

Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­ži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni bo­go­vi lič­no. Jesu li ne­volj­ni ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­đa­ne ve­šti­ce, vo­đe­ne skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju mrač­ne si­le ne­i­zmer­ne sta­ri­ne i ne­i­zre­ci­ve uža­sno­sti? Mapa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma ot­kri­va de­lić taj­ni u uvod­nom de­lu ve­li­ke slo­ven­ske sa­ge či­ji na­sta­vak će­te s ne­str­plje­njem iščekivati!

Zagonetke, mi­ste­ri­je, ep­ske bor­be i ne­ve­ro­vat­ni obr­ti pre­pli­ću se, u ne­pre­kid­nom ko­lu fan­ta­stič­nih do­ga­đa­ja s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći, ne­u­stra­ši­vi, i  ne­o­do­lji­vo uver­lji­vi ju­na­ci ve­li­kog srca.

Ilustracije: Dušan Marković, Vinjete: Zoran Milenković, Mapa: Ivan Nastić.
Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­sku naj­a­vu. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Ova knji­ga je dru­gi deo tri­lo­gi­je, u ko­joj se sva­ka knji­ga mo­že či­ta­ti i sa­ma. Datum ob­ja­vlji­va­nja: 11. maj 2016. bajka-nad-bajkama-dva-cara-naslovna-korica-mala

Senka je sle­pa, ali ima ne­mu­šti je­zik i ra­zu­me ži­vo­ti­nje. Progone je mrač­ne si­le, ali se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oko nje oku­plja i ma­la dru­ži­na he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Drevna ma­pa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma kri­je taj­ne ko­je ovu de­voj­či­cu mo­gu do­ve­sti do oruž­ja po­treb­nog da se po­be­di pra­sta­ro zlo, pre no što ju­na­ci bu­du ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no nadvija.

Sa jed­ne stra­ne je ca­re­vi­na ko­ja već dva­de­set le­ta is­traj­no ši­ri svo­je gra­ni­ce, re­še­na da osvo­ji svet. Ambicije hur­sko­ga ca­ra ne­pre­kid­no ras­pi­ru­je ala, drev­na ne­man pri­ta­je­na u nje­go­vog ca­ri­ci. Uz nje­ga su i naj­ve­ći od svih ju­na­ka, za­klet da ga več­no slu­ži, i naj­sta­ri­ja od svih ve­šti­ca. Njena kćer osta­la je s dru­ge stra­ne, uz ne­ka­da moć­nu ca­re­vi­nu ne­dav­no iza­šlu iz raz­do­blja bez­vla­šća. Na ne­po­kor­noj ze­mlji dru­go­ga ca­ra je i taj­ni ulaz u do­nji svet, gde je pre mno­go ve­ko­va od­lo­že­no je­di­no oruž­je ko­je alu mo­že traj­no po­ra­zi­ti. Sukob dva ca­ra za­to iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sveta.

Ilustracije/​Vinjete: Zoran Milenković ; Dušan Marković, Mapa: Ivan Nastić.
Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­sku naj­a­vu. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


„Bajka nad baj­ka­ma: Treća noć“. Od au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je, pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Završna knji­ga tri­lo­gi­je. Datum ob­ja­vlji­va­nja: 20. no­vem­bar 2020. bajka-nad-bajkama-dva-cara-naslovna-korica-mala

 

Mala dru­ži­na pre­ži­ve­lih, oku­plje­na čud­nim si­la­ma, na­la­zi se pred kob­nom mi­si­jom: mo­ra­ju da si­đu u do­nji svet, zlo­gla­snu Mračnu ze­mlju, u car­stvo mr­tvih lju­di­ma ne­na­me­nje­no, ka­ko bi u la­vi­rin­tu več­no tam­nih pe­ći­na pro­na­šli ono što će, mo­žda, spa­sti nji­hov svet od pro­bu­đe­ne stra­ho­te iz du­bi­ne vremena.

 

Velelepna za­vr­šni­ca ko­ja po­ve­zu­je skri­ve­ne ni­ti ove je­din­stve­ne ep­ske pri­po­ve­sti. » Korice: Lidija Šijačić, Vinjete: Zoran Milenković, Mapa: Ivan Nastić.

Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­sku naj­a­vu. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


„Bajka nad baj­ka­ma“. Od au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je, pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Datum ob­ja­vlji­va­nja: 20. av­gust 2021.

Kompletno iz­da­nje sa ma­pom u boji.

Sve po­či­nje ono­ga da­na ka­da se jed­na de­voj­či­ca sa psom vra­ća iz šu­me i za­ti­če ceo svoj ma­li svet u pla­me­nu. Vatra ko­ja pred nje­nim oči­ma gu­ta sve što po­zna­je bi­će po­sled­nje što će vi­de­ti. Oslepljena od zmi­je ču­var­ku­će dok po­žar još tra­je, pri­mo­ra­na je da be­ži. Nevoljno uvu­če­na u su­kob ta­jan­stve­nih si­la ko­je se nad­me­ću oko sud­bi­ne sve­ta, ona ot­kri­va svoj put i svr­hu i sa­zna­je da ni­je sa­ma. Izuzetne lič­no­sti oku­plja­nju se oko nje, jed­na za dru­gom, u ni­zu opa­snih su­sre­ta. Boreći se da pre­ži­ve, sa­put­ni­ci po­sta­ju i ne­o­če­ki­va­ni pri­ja­te­lji dok se tru­de da ra­zu­me­ju do­ga­đa­je ko­ji se br­zo ra­zvi­ja­ju. I dok se ne­bo i ze­mlja me­nja­ju pred nji­ma, ova za­go­net­na gru­pa lu­ta­li­ca ot­kri­va da nji­ho­ve skri­ve­ne mo­ći se­žu da­lje od spo­sob­no­sti obič­nih smrt­ni­ka, mo­ći ko­je će mo­ra­ti da pri­hva­te dok se drev­ne si­le iz du­bi­ne vre­me­na bu­de i pre­te da pre­kri­ju sve.

Živopisni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va. Junaci ko­ji­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Zagonetne ma­pe i po­ru­ke. Misterije, bor­be i obr­ti. Veštice i zma­je­vi, mu­dri go­vor­ni­ci i ve­šti rat­ni­ci. Velika baj­ka za sve uz­ra­ste, ne­o­bič­na i za­di­vlju­ju­ća, ko­joj će­te se če­sto i ra­do vraćati.

Dizajn ko­ri­ca: Lidija Šijačić ; Vinjete: Zoran Milenković ; Ilustracije de­lo­va: Dušan Marković i Zoran Milenković ; Mapa i ka­li­gra­fi­ja: Ivan Nastić.

Na stra­ni­ci knji­ge na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će mo­že­te na­ru­či­ti knji­gu, osta­vi­ti ko­men­tar ili po­gle­da­ti film­ske na­ja­ve. Odlomak mo­že­te pre­u­ze­ti odav­de.


Potpisane pri­mer­ke svih knji­ga Nenada Gajića mo­že­te na­ru­či­ti na Vitoru »