Arhiva po mesecima: June 2015

Nenad Gajić, vile i patuljci

Poslednji da­ni ma­ja 2015. na Košutnjaku bi­li su u zna­ku mit­skih bi­ća.  Poznati fe­sti­val fan­ta­sti­ke Tolkinfest u ovo­go­di­šnjem iz­da­nju bio je naj­ži­vo­pi­sni­ji do­sad, sa mno­štvom za­ni­mlji­vih iz­vo­đa­ča, ma­ski, do­ga­đa­ja, iga­ra. Dobro ra­spo­lo­že­nje bi­lo je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku, a to­me je sa za­do­volj­stvom do­pri­neo i Nenad Gajić, ko­ji se oda­zvao po­zi­vu or­ga­ni­za­to­ra da 30.05. zva­nič­no otvori […]