O autoru

Nenad Gajić (26.11.1974.) au­tor je best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” sve­o­bu­hvat­ne ilu­stro­va­ne knji­ge u iz­da­nju Lagune 2011. go­di­ne, ko­ja pr­vu de­ce­ni­ju na­vr­ša­va kao naj­ti­ra­žni­ja knji­ga en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa na srp­skom je­zi­ku, štam­pa­na i ći­ri­li­com i la­ti­ni­com, sa bar jed­nim no­vim iz­da­njem sva­ke go­di­ne, kao i fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la Bajka nad baj­ka­ma, sa ele­men­ti­ma slo­ven­skog fol­klo­ra i pre­ma mo­ti­vi­ma srp­ske na­rod­ne epi­ke, ko­ji je u tri knji­ge ta­ko­đe ob­ja­vi­la Laguna (Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi, 2013; Dva ca­ra, 2016; Treća noć, 2020; kom­plet­no iz­da­nje ob­je­di­nje­no je 2021). Njegove knji­ge pro­da­te su u pre­ko 50.000 pri­me­ra­ka u pre­ko 30 do­sa­da­šnjih izdanja.

Nemirna pri­ro­da vu­kla ga je da pro­ba mno­go to­ga: naj­du­že je bio mu­zi­čar (gi­ta­ri­sta, pe­vač i pe­snik ben­da s ko­jim je ob­ja­vio dva al­bu­ma), da bi se za­tim opro­bao i kao ban­kar, me­na­džer, pri­vat­ni pre­du­zet­nik, pro­i­zvo­đač ra­ču­nar­ske opre­me, na­gra­đi­va­ni pro­gra­mer, ured­nik te­le­vi­zij­ske emi­si­je, au­tor dru­štve­nih iga­ra… U po­tra­zi za no­vim  sa­zna­nji­ma, po­se­tio je drev­ni Hilandar, obi­šao da­na­šnju Evropu uz nje­ne ne­stal­ne gra­ni­ce, i ot­krio mno­ge taj­ne od Moskve do Jerusalima, i ši­re. Fakultet je za­vr­šio u Kragujevcu, ma­ster stu­di­je u Beogradu, dok­to­ri­rao je u Novom Sadu. U ino­stra­nim ča­so­pi­si­ma ob­ja­vlji­vao je, iz­me­đu osta­log, ra­do­ve o ve­li­kim na­uč­ni­ci­ma Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću (i nje­go­vom ka­len­da­ru), kao i kra­će član­ke o Nikoli Tesli. Pisanje sma­tra svo­jom istin­skom pro­fe­si­jom i ži­vot­nim pu­tem, a na­u­ku omi­lje­nim ho­bi­jem. Uz kre­vet još dr­ži spa­ko­van ko­fer, da osta­ne spre­man za no­ve avanture.

Fotografije (2020 –> 2011):