Arhiva po mesecima: February 2016

Mali dvorski duhovi

„Jaoj, ca­re, ca­re, ca­re…“  Car Stepan se tr­že iz dre­me­ža. Osvrnuvši se hi­tro po pro­sto­ri­ji vi­de da ni­ko­ga ne­ma, ia­ko mu se kroz san uči­ni­lo da ču­je sti­dlji­vu škri­pu vrat­ni­ca. A ko bi i smeo kod ca­ra bez po­zi­va? Beše sam u pre­sto­noj dvo­ra­ni, ot­pu­stiv­ši sve na­kon usa­mlje­nič­ke ve­če­re ka­ko bi se u još većoj […]