Arhiva po mesecima: October 2023

Pedeset hiljada!

Najava sim­bo­lič­nog go­sto­va­nja kri­je u se­bi i jed­no ključ­no po­stig­nu­će, do­stig­nu­to ove go­di­ne. Naime, Nenad Gajić u če­tvr­tak 26. ok­to­bra go­stu­je u bi­bli­o­te­ci u Kragujevcu, a u okvi­ru na­ja­ve je i po­da­tak o do­sa­da­šnjem bro­ju pro­da­tih pri­me­ra­ka nje­go­vih de­la – pre­ko 50 hi­lja­da! Evo i ori­gi­nal­ne na­ja­ve au­to­ra sa dru­štve­nih mre­ža: „Sajam knji­ga je od sutra, […]

Dvojac na Fanstast Festu o mitologiji

Zanimljiv dvo­stru­ki do­ga­đaj od­i­grao se u Užicu kra­jem sep­tem­bra. Ovako je to na­ja­vio Aleksandar Tešić, pr­vi od uče­sni­ka: „Ko se za­tek­ne su­tra uve­če u Užicu… Moj dra­gi pri­ja­te­lj Nenad i ja vo­di­će­mo za­ni­mljiv raz­go­vor o ono­me što naj­vi­še vo­li­mo! Vidimo se!” Nenad Gajić je na­ja­vio ova­ko: „Užice, sti­že­mo! Iako smo se vi­še pu­ta dru­ži­li privatno, […]