Arhiva po mesecima: February 2012

Promocija knjige i otvaranje izložbe

Pred mno­go­broj­nom pu­bli­kom i pred­stav­ni­ci­ma broj­nih me­di­ja, u pre­pu­noj ga­le­ri­ji Centra za kul­tu­ru Lazarevac, si­noć je odr­ža­na pro­mo­ci­ja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” Nenada Gajića i otvo­re­na izlo­žba ra­do­va Dušana Markovića, jed­nog od vo­de­ćih ilu­stra­to­ra knji­ge. Kroz reč i cr­tež su, udru­že­nim sna­ga­ma, na naj­bo­lji na­čin pred­sta­vlje­ni drev­ni mi­to­vi ko­ji­ma obi­lu­je ova po­pu­lar­na knji­ga či­je tre­će izdanje […]