Slovenska mitologija – korice za posebno izdanje

Ovo su ko­ri­ce za pred­sto­je­će iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”. Posebno, pr­vo la­ti­ni­com, ukup­no dva­na­e­sto, ko­je obe­le­ža­va de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja knji­ge. Otišlo je u štam­pu, oče­ku­je se do kra­ja oktobra.

 

Knjiga se u pret­pla­ti mo­že re­zer­vi­sa­ti pu­tem saj­ta www.vitor.rs/knjige, a is­po­ru­ču­je se na dan ob­ja­vlji­va­nja, potpisana.

Nadam se da će ova vest ob­ra­do­va­ti sve one či­ta­o­ce, uglav­nom iz su­sed­nih dr­ža­va, ko­ji su mi to­kom go­di­na pi­sa­li i ras­pi­ti­va­li se ho­će li ika­da bi­ti iz­da­nja la­ti­ni­com. (Na saj­tu knji­ge www.slovenskamitologija.rs oba pi­sma su rav­no­prav­na od početka.)

 

Po ob­ja­vlji­va­nju ovog po­seb­nog iz­da­nja, sva mo­ja do­sa­da­šnja obim­ni­ja de­la po­sto­ja­će od­štam­pa­na na oba pi­sma ko­ja koristim.