Arhiva po mesecima: August 2013

Morlak

Družina ko­nač­no u pot­pu­no­sti ra­zu­me­de iz­raz „glu­vo do­ba“. Ponoć je sti­gla, i svi su jed­no­stav­no ose­ti­li taj tre­nu­tak. Kao da se sve u šu­mi uti­ša­lo: ne­stao je šum ve­tra, pre­stao je po­vre­me­ni cvr­kut pti­ca, pre­sta­lo je čak i hu­ča­nje so­va, a i po­tok ko­jim su ga­zi­li kao da se uti­šao – ti­ši­na ih je obavila […]

Slovenska mitologija kroz Gajićevo pero

B92 KULTURA – „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, pr­vi deo za­mi­šlje­ne avanturističko-​​fantastične tri­lo­gi­je Nenada Gajića, na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, po­ja­vi­će se u pro­da­ji 14. av­gu­sta u iz­da­nju Lagune.  Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da… Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lopov, […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Senka u tami“

Video na­ja­va za roman-​​bajku au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je! Prema mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, usko­ro sti­že „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za gole […]