Arhiva po mesecima: September 2013

Gostovanje u TV emisiji „Korak 21”

B92 INFO (Video) – Prilog o knji­zi „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi” u okvi­ru emi­si­je „Korak 21”. Pisac Nenad Gajić go­vo­ri ka­ko ne­ka mi­to­lo­gi­ja  mo­že za­ži­ve­ti i po­sta­ti po­zna­ta sve­tu je­di­no ka­da se pred­sta­vi kao niz za­ni­mlji­vih pri­ča, pri­jem­či­vih svim ge­ne­ra­ci­ja­ma, i is­ti­če da je­dan čo­vek, ma ka­ko in­spi­ri­san bio, ne mo­že bi­ti kreativniji […]

Stigla Gajićeva „Bajka nad bajkama“

RTK (Video) – Pred či­ta­o­ci­ma je pr­vi deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma'' Nenada Gajića, pi­sca „Slovenske mi­to­lo­gi­je'' ko­ja je bi­la je­dan od best­se­le­ra ''Lagune''. Za ovu knji­gu, ko­ja žan­rov­ski spa­da u ro­man ep­ske fan­ta­sti­ke, au­tor je mo­ti­ve pre­u­zeo iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je i na­rod­nih pri­ča. „Bajka nad baj­ka­ma'' iza­zva­la je pa­žnju i stra­nih iz­da­va­ča, pa je moguće […]

„Bajka nad bajkama“ u prodaji i na listi!

„Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ au­to­ra Nenada Gajića od kra­ja av­gu­sta mo­že se na­ći u svim Delfi knji­ža­ra­ma, Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca i na saj­to­vi­ma www.laguna.rs i www.delfi.rs, kao i svim bo­lje snab­de­ve­nim knji­ža­ra­ma i me­ga­mar­ke­ti­ma.  Prema mo­ti­vi­ma ep­skih baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je! Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih događa­ja, postepeno […]