Arhiva po mesecima: December 2015

Ruka mrtvog čoveka

Ogromna cr­na pti­ca kra­si­la je naj­vi­šu ku­lu car­ske pa­la­te. Bila je du­ža od ru­ke od­ra­slog mu­škar­ca od ra­me­na do vr­ho­va pr­sti­ju, i bes­ko­nač­no sta­ra. Čelični od­sjaj nje­nih kri­la na sna­žnom sun­cu pre­va­rio bi i naj­pa­žlji­vi­jeg po­sma­tra­ča, da ret­ki i br­zi okre­ti gla­ve ni­su oži­vlja­va­li sli­ku. Ti od­me­re­ni tr­za­ji uka­zi­va­li su da je ipak reč o […]