Slovenska mitologija

Title /​ Naslov: Словенска митологија
Published by /​ Izdavač: Laguna
Release Date /​ Datum iz­la­ska: 28. jun 2011.
Genre /​ Žanr:
Pages /​ Broj stra­ni­ca: 208
ISBN13: 978 – 86-​521‑0529‑8
Goodreads: link
Buy /​ Kupite: LagunaDelfiVitor (sa pot­pi­som pi­sca)

_​_​_​_​

Bogovi, de­mo­no­lo­gi­ja, mit­ska me­sta, ma­gij­ski rituali…
Obuhvatan, je­din­stven i is­cr­pan pre­gled slo­ven­ske mitologije.

Ovaj ilu­stro­va­ni pre­gled slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je ot­kri­će vam:
• Misteriju slo­ven­skog pi­sma i mit­sku po­ru­ku glagoljice
• Ko su slo­ven­ski bo­go­vi i ko­li­ko ih je zaista
• Šta zna­če obi­ča­ji ko­jih se i da­nas pridržavamo
• Drevna pre­da­nja o ma­gi­ji i za­šti­ti od nje
• Mitska bi­ća i mit­ska me­sta ne­po­zna­ta mnogima

Slovenska mi­to­lo­gi­ja za­slu­žu­je po­seb­nu pa­žnju jer je u njoj au­tor Nenad Gajić sa­gle­dao, si­ste­ma­ti­zo­vao i ob­je­di­nio do­sa­da­šnja sa­zna­nja o ovoj te­mi pri­stu­pač­nim sti­lom i ra­zu­mlji­vim jezikom.

Zvaničan sajt knji­ge na­la­zi se na adre­si: www.slovenskamitologija.rs.