Arhiva po mesecima: July 2011

Ne poznajemo svoje običaje i verovanja

PRAVDA – Istorijat sta­rih Slovena, nji­ho­va ve­ro­va­nja, je­zik, obi­ča­ji, bo­go­vi i mit­ska me­sta po pr­vi put su se na­šli na jed­nom me­stu u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ au­to­ra Nenada Gajića, ko­ji je ne­ko­li­ko go­di­na pri­pre­mao ovo iz­u­zet­no i za na­šu kul­tu­ru ka­pi­tal­no iz­da­nje. O svo­joj knji­zi en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa, o Slovenima i ve­za­ma me­đu ju­žno­slo­ven­skim na­ro­di­ma, kao […]

Velika knjiga o slovenskom panteonu

PRESS – Izdavačka ku­ća „Laguna" ob­ja­vi­la je kra­jem ju­na je­din­stve­nu, bo­ga­to ilu­stro­va­nu knji­gu lek­si­graf­skog ti­pa „Slovenska mi­to­lo­gi­ja", au­to­ra Nenada Gajića. Ova ve­o­ma za­ni­mlji­va knji­ga je po­sve­će­na te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va sta­rih Slovena, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je na­uč­ne au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. U knji­zi su sa­že­ti po­da­ci o svim po­zna­tim slo­ven­skim bogovima, […]

Paganstvo teče našim venama

POLITIKA – „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” Nenada Gajića ot­kri­va svet vi­la i ažda­ja, mno­go­bo­žač­ke re­li­gi­je i ma­gi­je ko­ja je i po­red hri­šćan­stva osta­la u ži­vo­tu Slovena, na­ro­či­to Srba. Vezivanje cr­ve­nog kon­či­ća no­vo­ro­đen­če­tu i pla­šenje ve­šti­ca­ma i ala­ma čim ma­lo po­ra­ste, obi­čaj je ko­ji su Srbima uti­snu­li sta­ro­slo­ven­ski pre­ci i ko­jeg se ni po­sle pri­ma­nja hri­šćan­stva ni­su oslo­bo­di­li. Staroslovenski […]

Umetnici u slici

Najzaslužniji za to­pao pri­jem ko­ji „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ do­ži­vlja­va od či­ta­lač­ke pu­bli­ke sva­ka­ko su umet­ni­ci ko­ji su je ilu­stro­va­li. Oni, ko­ji u svo­jim slo­ven­skim ge­ni­ma ne­u­mit­no no­se tra­go­ve drev­nih stra­ho­va i ve­ro­va­nja, li­kov­nim pred­sta­va­ma ukra­si­li su i do­pu­ni­li mit­sku vi­zi­ju ovog ču­de­snog sve­ta i uči­ni­li ova­kvu knji­gu mo­gu­ćom. Vredi po­ve­za­ti ime­na ovih au­to­ra, ko­ji su deliće […]

Slovenska mitologija: debi iz snova

Nakon pri­sti­za­nja iz­ve­šta­ja za pro­te­kle dve sed­mi­ce, na veb saj­tu iz­da­vač­ke ku­će Laguna (www.laguna.rs) po­sta­vlje­na je top-​​lista za pr­vi deo ju­la. „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, iza­šla sim­bo­lič­no na Vidovdan, naj­pro­da­va­ni­ja je Lagunina knji­ga u ovom pe­ri­o­du. Tako se, po­ma­lo iz­ne­na­đu­ju­će i za iz­da­va­ča i za au­to­ra, već u svom pr­vom po­ja­vlji­va­nju na li­sti naj­či­ta­ni­jih Laguninih iz­da­nja ova […]

Vodič kroz „Slovensku mitologiju“

TANJUG – Objavljena knji­ga „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ au­to­ra Nenada Gajića. Izdavačka ku­ća „Laguna“ traj­no je za­du­ži­la či­ta­lač­ku pu­bli­ku srp­skog go­vor­nog po­druč­ja ob­ja­vlji­va­njem „Slovenske mi­to­lo­gi­je“ Nenada Gajića, za­slu­žnog što je shva­tio da je svi­ma ne­op­hod­na jed­na na­uč­na sin­te­za o ovoj te­ma­ti­ci pre­zen­to­va­na na po­pu­la­ran na­čin. Svi ko­ji su pi­sme­ni si­gur­no su se sre­ta­li sa broj­nim po­pu­lar­nim pre­gle­di­ma mitologija […]

Beogradska hronika

RTS – Najava: sre­da, 06. jul 2011, 17:45 U da­na­šnjoj „Beogradskoj hro­ni­ci“: … Sa go­stom Beogradske hro­ni­ke Nenadom Gajićem go­vo­ri­će­mo o Slovenskoj mi­to­lo­gi­ji… (Najava sa saj­ta RTS‑a, pogledaj izvor) 

Bogovi na krilatim konjima

VEČERNJE NOVOSTI – „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, knji­ga o ne­o­bič­nim bi­ći­ma i ve­ro­va­nji­ma. U knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ko­ja se pre tri da­na po­ja­vi­la u iz­da­nju „Lagune“, au­tor Nenad Gajić (1974) skrom­no ka­že da to ni­je baj­ka ia­ko u se­bi ima mno­go baj­ko­vi­tog. Nije ni en­ci­klo­pe­di­ja poj­mo­va ni reč­nik, kao što ni­je ni na­uč­na ni isto­rij­ska stu­di­ja već […]

Blago posvećeno običajima, verovanjima i mitovima Starih Slovena

BLIC – Izdavačka ku­ća „Laguna“ ob­ja­vi­la je je­din­stve­nu, bo­ga­to ilu­stro­va­nu knji­gu lek­si­ko­graf­skog ti­pa „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ au­to­ra Nenada Gajića. Obavezno na­ba­vi­te ovo bla­go po­sve­će­no obi­ča­ji­ma, ve­ro­va­nji­ma i mi­to­vi­ma Starih Slovena. Detalje po­tra­ži­te na saj­tu www.slovenskamitologija.rs. (Blic Žena, 2. jul 2011, stra­na 5) 

Slovenska mitologija u prodaji

DANAS – Izdavački po­du­hvat. Jedinstvenu, bo­ga­to ilu­stro­va­nu knji­gu lek­si­ko­graf­skog ti­pa Slovenska mi­to­lo­gi­ja, sa pot­pi­som au­to­ra Nenada Gajića, kra­jem ju­na ob­ja­vi­la je beo­grad­ska Laguna. Sveobuhvatna i na­uč­no za­sno­va­na knji­ga, po­sve­će­na te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va sta­rih Slovena, na pri­stu­pa­čan i po­pu­la­ran na­čin, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji, sa­ži­ma i sistematizuje […]