Sve knjige na top-​listama i u 2022.

Objedinjena „Bajka nad baj­ka­ma” je po tre­ći put iz­bi­la na pr­vo me­sto Lagunine top-​liste Epska fan­ta­sti­ka, gde pro­vo­di svoj tre­ći me­sec na vr­hu. Jubilarno iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” štam­pa­no la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja dru­go je u svo­joj ka­te­go­ri­ji, gde se pri vr­hu na­la­zi i dva­na­e­sto iz­da­nje knji­ge štam­pa­ne ćirilicom.

Sveukupno knji­ge Nenada Gajića za­u­zi­ma­ju čak 12 me­sta na top-​listama Lagune, jed­no vi­še u od­no­su na pret­hod­nu vest od pre me­sec i po dana.

I da­lje naj­fa­sci­nant­ni­ji po­da­tak je da su sve knji­ge Nenada Gajića u ovom tre­nut­ku na ne­koj top-​listi – svih šest ra­zli­či­tih iz­da­nja, plus kom­plet u ku­ti­ji. Ovo do­stig­nu­će je traj­no ču­de­sno jer je pr­va knji­ga iza­šla pre vi­še od 10 godina.


(Originalna sli­ka u ob­ja­vi na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)