Arhiva po mesecima: September 2011

„Slovenska mitologija“ promovisana u Beogradu

LAGUNA – Uz pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja po­se­ti­la­ca, lju­bi­te­lja slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, pred­stav­ni­ka me­di­ja i svih onih ko­ji  vo­le do­bru knji­gu u Delfi Caféu u SKC, pro­mo­vi­sa­na je knji­ga „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ u Beogradu. „Posle tri go­di­ne tra­ga­nja za in­for­ma­ci­ja­ma i još se­dam go­di­na pi­sa­nja, trud se i vi­še ne­go is­pla­tio“, re­kao je au­tor Nenad Gajić. Direktor Lagune […]