Laguna.rs – #Bukmarker prikazi

„Slovenska mitologija“ Nenada Gajića: Pođite u šetnju s drevnim bogovima starih Slovena

LAGUNA – Ako vo­li­te ra­sko­šne knji­ge ko­je će­te ču­va­ti, pa­zi­ti s mno­go lju­ba­vi i dr­ža­ti na po­ča­snom me­stu u kuć­noj bi­bli­o­te­ci, on­da je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ Nenada Gajića pra­vi iz­bor za vas.

Pritom, ka­da ka­žem ra­sko­šna, ne mi­slim sa­mo vi­zu­el­no, što ova ve­li­čan­stve­no opre­mlje­na, tvr­do­ko­ri­če­na, baj­ko­vi­to ilu­stro­va­na le­po­ti­ca od knji­ge sva­ka­ko je­ste, već i po sa­dr­ža­ju i zna­ča­ju, jer kao što je je­dan od knji­žev­nih kri­ti­ča­ra pri­me­tio „i ra­ni­je je bi­lo po­ku­ša­ja si­ste­ma­ti­za­ci­je slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, ali je ovo do sa­da naj­o­bim­ni­je de­lo ovog ti­pa“. I za­i­sta, Nenad Gajić, pi­sac ču­ve­ne sa­ge Bajka nad baj­ka­ma, vi­še­tom­ne ep­ske pu­sto­lo­vi­ne ko­ja se osla­nja na na­šu tra­di­ci­ju, ve­ro­va­nja i le­gen­de, iz­ra­zi­to te­melj­no, po­sve­će­no, ra­zu­mlji­vo i na­dah­nu­to u „Slovenskoj mi­to­lo­gi­ji“, svo­je­vr­snoj en­ci­klo­pe­di­ji drev­nih ve­ro­va­nja sa ovih pro­sto­ra, za­ra­nja u pro­šlost i do­no­si nam mi­to­ve, pri­če, mi­to­lo­ška bi­ća i me­sta ve­za­na za njih, obi­ča­je, bo­žan­stva, pre­da­nja i sve osta­lo što se kri­je u ma­gla­ma mističnog.

Ruku pod­ru­ku sa Svarogom, Perunom, Stribogom, Velesom, Svetovidom, Moranom i osta­lim bo­žan­stvi­ma sta­rih Slovena, Nenad nas vo­di u ne­za­bo­rav­nu šet­nju kroz bo­ga­ti pan­te­on bo­go­va ko­ji su po na­rod­nim ve­ro­va­nji­ma upra­vlja­li sve­tlom, mra­kom, va­trom, pri­ro­dom, od ko­jih su lju­di oče­ki­va­li sre­ću, ne­sre­ću, raz­re­še­nje sud­bi­ne, lju­bav, smrt ili rod­nu go­di­nu. Izdavački hit ko­ji već vi­še od jed­ne de­ce­ni­je sva­ku no­vu go­di­nu do­če­ku­je sa bar po jed­nim no­vim iz­da­njem, od­ne­dav­no je do­stu­pan či­ta­o­ci­ma i na la­ti­ni­ci.

Zašto se ne kr­sti ka­da gr­mi, za­što se kum­stvo ne od­bi­ja, za­što Svarog sne­va več­nim snom dok go­spo­da­ri ne­bom, za­što ve­tro­vi po­ma­žu oni­ma ko­ji ve­ru­ju u Striboga, za­što Triglav no­si zlat­ne po­ve­ze pre­ko usta i oči­ju, za­što su Velesa na­zi­va­li „me­đe­dla­kim bo­žan­stvom“, ka­ko je omi­lje­ni za­štit­nik Srba Dajbog po­stao omra­že­ni Hromi Daba, za­što se Jarovid, bog srdžbe i ra­ta, uvek po­ja­vlju­je u prat­nji vra­na, za­što Svetovid ima če­ti­ri gla­ve, za­što je Vesna u slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji za­mi­šlje­na kao ru­me­na i buj­na, a Morana kao ble­da i is­pi­je­na sa vu­či­jim oč­nja­ci­ma i kan­dža­ma, za­što su kult bo­gi­nje Mokoše odr­ža­va­le uglav­nom že­ne, za­što su na slo­ven­skim gro­blji­ma kao pr­vi „po­koj­ni­ci“ sa­hra­nji­va­ni me­dve­di, za­što vo­de­ni­ce no­ću po­ho­de vam­pi­ri, vu­ko­dla­ci i dre­kav­ci, za­što se ne tre­ba hva­ta­ti u vi­lin­sko ko­lo, po če­mu su zna­čaj­ne mi­stič­na pla­ni­na Vitor i sve­ta šu­ma Žutibor, ko su ča­ro­dej­ni­ci, a ko či­nja­ni­ce, da li su be­be ro­đe­ne u ko­šu­lji­ci po­tom­ci ala i ko­ja je uop­šte ra­zli­ka iz­me­đu ala, ažda­ja i zma­je­va, ko je ’ti­ca alem­per­ka, za­što je hrast sve­to dr­vo u Slovena, za­što je bo­lje dr­ža­ti pe­ru­ni­ku na ku­ći ne­go dva psa is­pred ku­će, šta se de­si ako vam de­vet go­lih ba­ba u no­ći pu­nog me­se­ca skro­ji ko­šu­lju, ka­ko do­ći do mit­skog bla­ga ca­ra Radovana?

To su sa­mo ne­ke od stva­ri ko­je će­te sa­zna­ti u ovoj je­din­stve­noj knji­zi, ko­ja ob­ja­šnja­va ka­ko su se ve­ro­va­nja sta­rih Slovena po­ste­pe­no pre­tvo­ri­la u na­rod­ne obi­ča­je odr­ža­ne do da­na­šnjih da­na. Јasna po­ve­zni­ca svih tih mi­to­va i ve­ro­va­nja je­ste da je naš na­rod od­u­vek naj­vi­še ve­ro­vao u si­le pri­ro­de, jer upra­vo ona naj­vi­še odlu­ču­je o ki­ši i su­ši, o bla­go­sta­nju i gla­di, o ljud­skoj sre­ći i ne­sre­ći. Možda su baš za­to Sloveni je­dan od ret­kih na­ro­da ko­ji po pra­vi­lu ne ve­ru­je u sud­bi­nu i usud, već se osla­nja na pri­ro­du i sop­stve­no de­lo­va­nje da bi uti­cao na bo­lju sa­da­šnjost i budućnost.

Autor: Miroslav Bašić Palković

 

(Prikaz je ob­ja­vljen na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)


Da bi či­ta­o­ci i lju­bi­te­lji te­me ste­kli uvid u ovu dra­go­ce­nu mo­no­gra­fi­ju i ima­li pred­sta­vu o po­gla­vlji­ma i obla­sti­ma ko­ji­ma se ba­vi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, „Laguna” je kreirala i veb-sajt www.slovenskamitologija.rs na kome se u sažetoj formi mogu pročitati osnovni pojmovi ko­ji či­ne sa­dr­ži­nu ove obim­ne knji­ge (po­gla­vlja: Drevni Sloveni, Bogovi, Mitska me­sta, Magija, Mitska bi­ća), pre­u­ze­ti po­za­di­na (wall­pa­per) sa li­kov­nim pred­sta­va­ma i mo­ti­vi­ma iz obla­sti slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, pro­či­ta­ti od­lo­mak iz knji­ge ili osta­vi­ti svoj ko­men­tar sa uti­sci­ma o ovom iz­da­vač­kom poduhvatu.

slovenska-mitologija-sajt

 

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)Godina objedinjena vrhovima

U su­bo­tu se na­vr­ša­va go­di­nu da­na od iz­la­ska ob­je­di­nje­nog iz­da­nja „Bajke nad baj­ka­ma“, štam­pa­nog ći­ri­li­com, sa tvr­dim ko­ri­ca­ma i ma­pom u bo­ji. Veći deo tog vre­me­na knji­ga je pro­ve­la na pr­vom me­stu ovih top-​​lista, po­ti­sku­ju­ći po­je­di­nač­ne knji­ge tri­lo­gi­je na ni­že po­zi­ci­je, a kao što mo­že­te da vi­di­te (na sli­ka­ma) i go­di­nu ka­sni­je je vi­ce­šam­pi­on ko­ji i […]


Skrivene tajne Bajke nad bajkama

Pisac Nenad Gajić, ek­sklu­ziv­no za Bookmate Žurnal, o pi­sa­nju i sa­kri­va­nju taj­ni u vi­dlji­vim re­či­ma: Iako imam do­bar po­vod, ne­ću vam pri­ča­ti o slo­je­vi­ma na­ra­ci­je ko­ji po­sto­je na mno­gim me­sti­ma u sva­koj od tri knji­ge se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma“. Unajkraće, sva­ko­me se ot­kri­va baš onaj deo pri­če za ko­ji je spre­man, i za­to će­te mo­žda ima­ti ra­zli­čit do­ži­vljaj knji­ge ka­da je po­no­vo pro­či­ta­te. I za vas, […]


Top-​liste u julu 2022

Ovako u ju­lu iz­gle­da­ju top-​​liste Lagune, a vr­lo slič­ne su i top-​​liste Delfi knji­ža­ra ko­je uklju­ču­ju i knji­ge osta­lih iz­da­va­ča. Najzastupljenija knji­ga Nenada Gajića je „Bajka nad baj­ka­ma”, ob­je­di­nje­no iz­da­nje ći­ri­li­com. „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” se, sem u svo­joj kla­si, na­la­zi i na ukup­noj top-​​listi sve­ga što ni­je be­le­tri­sti­ka (ko­ja zbog me­sta ni­je pri­ka­za­na na sli­ci), a […]


Dva cara kao Audio-​knjiga i e‑epizode na Bookmate servisu

„Dva ca­ra” – dru­ga knji­ga tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” sa­da i kao se­ri­jal e‑epizoda ko­je sva­kog pet­ka od 1. ju­la mo­že­te či­ta­ti na Bookmate saj­tu i apli­ka­ci­ji. Takođe i kao Bookmate Originals audio-​​knjiga, ko­ja je od­mah do­stup­na u ce­li­ni. Nastavite gde ste sta­li ili kre­ni­te sa či­ta­njem i slu­ša­njem is­po­čet­ka. Prve epi­zo­de i ce­la zvučna […]


Najbolji utisak u mesecu maju

Za ovaj pri­kaz tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”, Snežana Andonov do­bi­la je na­gra­du Lagune za naj­bo­lje ko­men­ta­re me­se­ca ma­ja, a i pi­sac ga je za­tim pre­neo u ce­li­ni na­zvav­ši ga jed­nim od naj­lep­ših uti­sa­ka. „Kupila sam si­nu na po­klon, ali sam se lič­no naj­vi­še ob­ra­do­va­la. Obožavam baj­ke i ep­sku fan­ta­sti­ku. Plakala sam od tri su­đa­je na […]


„Senka u tami” – deseto izdanje

LAGUNA – Uskoro će se u pro­da­ji na­ći de­se­to iz­da­nje knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi” Nenada Gajića. „Senka u ta­mi“ je pr­vi deo ve­li­ke sa­ge „Bajka nad baj­ka­ma“ u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog srca. […]


Bajka u maju 2022

„Bajka nad baj­ka­ma” je i po­čet­kom ma­ja na pr­vom me­stu Lagunine top-​​liste Epska fan­ta­sti­ka, gde po­či­nje svoj pe­ti me­sec na vr­hu. A kao po­tvr­da re­či iz­re­če­nih u pret­hod­noj ve­sti, i na top-​​listi Delfi knji­ža­ra, naj­ve­ćeg knji­žar­skog lan­ca u Srbiji i re­gi­o­nu, Bajka se na vr­hu uple­la međ knji­ge još jed­nog ve­li­kog maj­sto­ra, ve­ro­vat­no naj­ve­ćeg od svih. […]


Bajka nad bajkama mesecima na vrhu

Nisam ve­ro­vao da ću ovo ikad re­ći, ali ta­ko stva­ri sto­je, me­se­ci­ma: sme­nju­ju se pri vr­hu i Martin, i Džordan, i Rotfus, a „Bajka nad baj­ka­ma” osta­je! Na top-​​listama Lagune je i ju­bi­lar­no iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” štam­pa­no la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja, a na­kon sko­ro po­la go­di­ne pre­sti­glo ga je ori­gi­nal­no izdanje […]


Nešto se polako sprema…

Dobro na­pre­du­je­mo, ia­ko još ne zna­mo kad će. Ovo je jed­na od ne­ko­li­ko sli­ka pred­sta­vlje­nih na dru­štve­nim mre­ža­ma ove go­di­ne, a po­vo­dom ovog ne­na­ja­vlje­nog pro­jek­ta. Više de­ta­lja usko­ro, ka­da stva­ri bu­du sprem­ne za najavu.