Arhiva po mesecima: May 2016

Tanka linija između mita i bajke

Pre par go­di­na, po­vo­dom ra­di­o­ni­ce kre­a­tiv­nog pi­sa­nja ko­ju sam odr­žao u Novom Sadu, smi­slio sam za­da­tak ko­ji je in­spi­ra­ci­ja za ovu te­mu. Trebalo je da mla­di pi­sci pre­po­zna­ju uz­ro­ke do­ga­đa­ja u ro­ma­nu Bajka nad baj­ka­ma, ko­ri­ste­ći odred­ni­ce ko­je smo za­jed­nič­ki iden­ti­fi­ko­va­li i po­tra­ži­li u knji­zi Slovenska mi­to­lo­gi­ja. I mla­di au­to­ri su za­da­tak uspe­šno re­ši­li, na […]

Plakat za „Dva cara“ i debi na listi

Plakat za knji­gu „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ u iz­da­nju Lagune. Sukob dva ca­ra iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sve­ta.  „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Nekoliko da­na po iz­la­sku, knji­ga je de­bi­to­va­la i na 24. me­stu Lagunine top-​​liste najprodavanijih […]

Zašto volimo Marka Kraljevića? – Drugi deo trilogije „Bajka nad bajkama“ Nenada Gajića u knjižarama

VEČERNJE NOVOSTI – „Dva ca­ra“ na­slov je dru­gog de­la tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma“ Nenada Gajića, na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, ko­ji se upra­vo po­ja­vio u knji­ža­ra­ma (u iz­da­nju „Lagune“). Autor best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, sve­o­bu­hvat­ne ilu­stro­va­ne knji­ge en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa, sa „Dva ca­ra“ na­sta­vlja fan­ta­stič­nu ep­sku pri­po­vest za­sno­va­nu na mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na kojima […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Dva cara“

„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Knjiga iz­la­zi su­tra, u sre­du 11. ma­ja, ka­da će se na­ći u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca. Pogledajte film­sku naj­a­vu! Osim vi­dea od 90 se­kun­di, po­sto­ji i kra­ća ver­zi­ja od 49 se­kun­di: Radnja knji­ge: Senka […]

„Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića u prodaji od srede 11. maja

Drugi deo tri­lo­gi­je na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića na­ći će se od sre­de, 11. ma­ja u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca, on­lajn knji­ža­ri www.delfi.rs i na saj­tu www.laguna.rs. „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na […]