Arhiva po mesecima: June 2013

Raskovnik

I ta­ko, Vuče, osta­smo još ti i ja. Na kra­ju, jer nas po­če­tak tvo­je po­tra­ge ve­že. Hajde, mo­ra­mo na put – za tri da­na je pra­znik Kupala, naj­du­ži dan u go­di­ni, a mi naj­kra­ću noć mo­ra­mo do­če­ka­ti sprem­ni. Nakon to­ga nam se pu­te­vi raz­dva­ja­ju, jer sa­mo lo­po­vu pri­sto­ji da oba­vlja lo­pov­ska po­sla, ali ću ti […]