Arhiva po mesecima: August 2014

Potvrđen nastavak knjige „Bajka nad bajkama“

U Rumi, 16. av­gu­sta, u ho­lu ško­le „Jovan Jovanović Zmaj“, pred­sta­vlje­ne su knji­ge Nenada Gajića. Odgovarajući na pi­ta­nja či­ta­la­ca, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je“ po­tvr­dio je i na­sta­vak svog pr­vog ro­ma­na „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, in­spi­ri­sa­nog mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. „Da, pi­sa­nje dru­gog de­la ’Bajke’ je u to­ku“, gla­sio je od­go­vor. Na pot­pi­ta­nje: „A kada […]