Arhiva kategorije: Festivali

Dvojac na Fanstast Festu o mitologiji

Zanimljiv dvo­stru­ki do­ga­đaj od­i­grao se u Užicu kra­jem sep­tem­bra. Ovako je to na­ja­vio Aleksandar Tešić, pr­vi od uče­sni­ka: „Ko se za­tek­ne su­tra uve­če u Užicu… Moj dra­gi pri­ja­te­lj Nenad i ja vo­di­će­mo za­ni­mljiv raz­go­vor o ono­me što naj­vi­še vo­li­mo! Vidimo se!” Nenad Gajić je na­ja­vio ova­ko: „Užice, sti­že­mo! Iako smo se vi­še pu­ta dru­ži­li privatno, […]

Jedno lepo književno veče

Povodom iz­la­ska ju­bi­lar­nog iz­da­nja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, pr­vi put štam­pa­nog la­ti­ni­com na­kon de­set go­di­na, Nenad Gajić je pri­hva­tio po­ziv Narodne bi­bli­o­te­ke „Ilija M. Petrović” Požarevac, ogra­nak Kostolac, i Omladinskog sa­ve­ta Požarevac, da pr­vi put pred­sta­vi ovu knji­gu, ali i svo­ja osta­la de­la, na svom pr­vom jav­nom go­sto­va­nju u Kostolcu. Književno ve­če odr­ža­no je u okviru […]

Potpisivanje kod izdavača godine

Nakon što se već na­šla me­đu tri naj­bo­lja iz­da­va­ča na sve­tu na Londonskom saj­mu knji­ga, iz­da­vač­ka ku­ća Laguna pro­gla­še­na je i za iz­da­va­ča go­di­ne na 61. Beogradskom saj­mu knji­ga. Datum pro­gla­še­nja po­klo­pio se sa da­nom ka­da je Nenad Gajić na saj­mu pot­pi­si­vao svo­ja de­la na štan­du Lagune, da­kle kod no­vo­pro­gla­še­nog iz­da­va­ča go­di­ne! (Skraćena vest sa […]

Međunarodni beogradski sajam knjiga

U če­tvr­tak (27. ok­to­bar 2016.) od 18h, Nenad Gajić (stra­ni­ca o au­to­ru) će još jed­nom bi­ti na Sajmu knji­ga u Beogradu, gde će na Laguninom štan­du pot­pi­si­va­ti svo­ja de­la i raz­go­va­ra­ti sa či­ta­o­ci­ma. U pla­nu je i dru­go go­sto­va­nje, u su­bo­tu (29. ok­to­bar 2016.) od 18h na za­jed­nič­koj ak­ci­ji „Reč po reč – knji­ga” (or­ga­ni­za­tor […]

„Bajka nad bajkama: Dva cara” na Tolkindanu

Foto-​​album sa pred­sta­vlja­nja knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra” Nenada Gajića i osta­la de­ša­va­nja na ve­ćem do­ga­đa­ju po­sve­će­nom fan­ta­zij­skim sve­to­vi­ma: Tolkindan – Srednja ze­mlja u su­sret Azerotu (Beograd, Kulturni cen­tar Rex, 10. jun 2016) u or­ga­ni­za­ci­ji udru­že­nja Valinor. Izveštaj sa saj­ta emi­si­je „Pogled iz sve­mir­skog bro­da”: Druženje je po­tom na­sta­vlje­no sa pi­scem Nenadom Gajićem, […]

Druženje sa Nenadom Gajićem na „Tolkindanu” u „Reksu”

B92 KULTURA – Srpski pi­sac Nenad Gajić, au­tor best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” odr­ža­će pro­mo­ci­ju svo­je no­ve knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra”, dru­gog de­la fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la po mo­ti­vi­ma do­ma­će fan­ta­sti­ke u pe­tak od 16.30 u KC Reks (Jevrejska 16), u okvi­ru „Tolkindana” Udruženja Valinor.  Gajić će pri­ča­ti o mi­to­lo­gi­ji u slu­žbi knji­žev­no­sti i ra­zvo­ju fantastike […]

Nenad Gajić, vile i patuljci

Poslednji da­ni ma­ja 2015. na Košutnjaku bi­li su u zna­ku mit­skih bi­ća.  Poznati fe­sti­val fan­ta­sti­ke Tolkinfest u ovo­go­di­šnjem iz­da­nju bio je naj­ži­vo­pi­sni­ji do­sad, sa mno­štvom za­ni­mlji­vih iz­vo­đa­ča, ma­ski, do­ga­đa­ja, iga­ra. Dobro ra­spo­lo­že­nje bi­lo je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku, a to­me je sa za­do­volj­stvom do­pri­neo i Nenad Gajić, ko­ji se oda­zvao po­zi­vu or­ga­ni­za­to­ra da 30.05. zva­nič­no otvori […]

Gostovanje na Festivalu Fantastike III

Na dvod­nev­nom fe­sti­va­lu odr­ža­nom u beo­grad­skom Domu Omladine 4 – 5. apri­la, pre­da­va­nje je, o svo­jim knji­ga­ma „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i „Bajka nad baj­ka­ma”, odr­žao i Nenad Gajić, uz pro­fe­so­ra Sretena Petrovića i pi­sce ko­ji ob­ra­đu­ju fantazijske/​​mitske mo­ti­ve. Kroz pre­da­va­nja, ko­ja su če­sto pre­ra­sta­la u otvo­ren raz­go­vor s pu­bli­kom, uče­sni­ci su pred­sta­vi­li svo­ja po­sto­je­ća de­la i ot­kri­li mno­ge zanimljivosti.

Izveštaj sa Festivala i najava potpisivanja na Sajmu knjiga

U su­bo­tu, 5. ok­to­bra, Nenad Gajić, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je”, sve­ča­no je otvo­rio Festivala fan­ta­zi­je u beo­grad­skom SKC‑u pro­mo­ci­jom knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma”, na­sta­le pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je.  Predstavljanje knji­ge, ali i kom­ple­tan pr­vi fe­sti­val­ski dan, obe­le­žio je na naj­bo­lji na­čin Timoti Džon Bajford, ko­ji je, pre­ma sve­do­čan­stvu pri­sut­nih, do­bio najveći […]