Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

Sajt za knjigu „Slovenska mitologija“

knjiga-slovenska-mitologija

LAGUNA – Krajem ju­na iz­da­vač­ka ku­ća „Laguna“ ob­ja­vi­će je­din­stve­nu, bo­ga­to ilu­stro­va­nu knji­gu lek­si­graf­skog ti­pa „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, au­to­ra Nenada Gajića. Jedna ova­ko sve­o­bu­hvat­na i na­uč­no za­sno­va­na knji­ga, po­sve­će­na te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va Starih Slovena, uto­li­ko vi­še za­slu­žu­je pa­žnju što na pri­stu­pa­čan i po­pu­la­ran na­čin, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji, sa­ži­ma i si­ste­ma­ti­zu­je bo­gat­stvo po­da­ta­ka o svim po­zna­tim slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­škim bi­ći­ma i mit­skim me­sti­ma, obi­ča­ji­ma, ma­gi­ji i ritualima.

Knjiga je na­sta­la na osno­vu sa­gle­da­va­nja po­zna­tih sve­do­če­nja i ra­spra­va naj­ra­ni­jih sred­njo­ve­kov­nih la­tin­skih i vi­zan­tij­skih au­to­ra ko­ji su pi­sa­li o ču­de­snom sve­tu Starih Slovena, ali i na osno­vu mi­to­lo­ških stu­di­ja ko­je su ostat­ke slo­ven­ske re­li­gi­je na­la­zi­li u fol­klo­ru, sva­kod­nev­nom ži­vo­tu i dru­štve­nim i re­li­gi­o­znim oso­be­no­sti­ma da­na­šnjih slo­ven­skih na­ro­da, od Srba, Hrvata, Bugara, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i Bošnjaka, pre­ko Poljaka, Lužičkih Srba, Čeha i Slovaka, do Rusa, Ukrajinaca i Belorusa. „Slovenska mitologija“ Nenada Gajića uspeva da nadiđe opšta mesta u metodologiji savremenog proučavanja mitologije i da današnjem čitaocu pruži originalan pristup temi, kao i da stvo­ri je­dan au­ten­ti­čan svet – na­uč­ni, mi­to­lo­ški, ma­gij­ski, lin­gvi­stič­ki, et­no­ge­net­ski – obu­hva­tiv­ši sve što de­ter­mi­ni­še je­dan na­rod kao drev­nu za­jed­ni­cu i mo­der­ni entitet.

Da bi či­ta­o­ci i lju­bi­te­lji te­me ste­kli uvid u ovu dra­go­ce­nu mo­no­gra­fi­ju i ima­li pred­sta­vu o po­gla­vlji­ma i obla­sti­ma ko­ji­ma se ba­vi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, „Laguna“ je kre­i­ra­la i veb-​sajt www.slovenskamitologija.rs na ko­me se mo­gu u sa­že­toj for­mi pro­či­ta­ti osnov­ni poj­mo­vi ko­ji či­ne sa­dr­ži­nu ove obim­ne knji­ge (Drevni Sloveni, Bogovi, Mitska me­sta, Magija, Mitska bi­ća), pre­u­ze­ti wall­pa­per sa li­kov­nim pred­sta­va­ma i mo­ti­vi­ma iz obla­sti slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, pro­či­ta­ti od­lo­mak iz knji­ge ili osta­vi­ti svoj ko­men­tar sa uti­sci­ma o ovom iz­da­vač­kom poduhvatu.

slovenska-mitologija-sajt

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)