Umetnici u slici

Najzaslužniji za to­pao pri­jem ko­ji „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ do­ži­vlja­va od či­ta­lač­ke pu­bli­ke sva­ka­ko su umet­ni­ci ko­ji su je ilu­stro­va­li. Oni, ko­ji u svo­jim slo­ven­skim ge­ni­ma ne­u­mit­no no­se tra­go­ve drev­nih stra­ho­va i ve­ro­va­nja, li­kov­nim pred­sta­va­ma ukra­si­li su i do­pu­ni­li mit­sku vi­zi­ju ovog ču­de­snog sve­ta i uči­ni­li ova­kvu knji­gu mogućom.

Vredi povezati imena ovih autora, koji su deliće svog talenta trajno utkali u „Slovensku mitologiju“, sa po jednim radom kojim su je ulepšali i obeležili. Tekst ko­ji sle­di bi­će me­njan i do­pu­nja­van tem­pom ko­jim bu­du pri­sti­za­le no­ve in­for­ma­ci­je, ga­le­ri­je i fo­to­gra­fi­je od umetnika.


Nemanja Mališ

(22 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Nemanja je naj­pro­duk­tiv­ni­ji ilu­stra­tor igre „Izvori ma­gi­je“, či­ji ra­do­vi se na­la­ze na broj­nim kar­ta­ma svih edi­ci­ja ove dru­štve­ne igre. Sem ne­ko­li­ko spo­ra­dič­nih iz­le­ta, ve­ći­nu svog stva­ra­la­štva po­sve­tio je ra­zvo­ju „Izvora“, i naj­ra­zno­vr­sni­ja mit­ska bi­ća pred­sta­vljao je uglav­nom na kar­ta­ma, dok se u sta­ti­stič­ke gre­ške mo­gu svr­sta­ti uče­šća na izlo­žba­ma po­put izlo­žbe u Pedagoškom mu­ze­ju u Beogradu, ok­to­bra 2006. go­di­ne. Živi u Kragujevcu, a ra­di gde mora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miloš Nicić

(14 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Miloš je slo­bod­ni umet­nik, pre sve­ga ilu­stra­tor, a po­ma­lo i strip au­tor. Kad ra­di, uglav­nom ra­di u do­me­nu žan­ra fan­ta­sti­ke. Ilustracije je ra­dio za dru­štve­nu igru „Izvori ma­gi­je“ (www.izvorimagije.com), par ča­so­pi­sa i saj­to­va. Učestvovao je na ne­ko­li­ko izlo­žbi, do­bio čak i ne­ko­li­ko na­gra­da. Srećno je ože­njen, ži­vi i ra­di u Beogradu.

Sajt: www.haosdizajn.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dušan Marković

(11 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Dušan je iz Lazarevca, a di­plo­mi­rao je na Višoj ško­li li­kov­nih i pri­me­nje­nih umet­no­sti u Beogradu, smer Grafički di­zajn. Radio je na stri­po­vi­ma „Faktor4“ i „Divlja Magija“, kao ilu­stra­tor i ko­lo­ri­sta, ka­da je za­pa­žen i po­zvan da cr­ta za kar­tič­nu igru „Izvori ma­gi­je“. Vizuelni je tvo­rac igre na ta­bli „Satirik: Herojska po­tra­ga“ (www.satirik.se). Nakon ovo­ga, ra­di mno­go i iner­na­ci­o­nal­no: ilu­stra­ci­je i po­za­di­ne za ne­mač­ke on­li­ne igre Heredium i 13th Man, con­cept art za film „Giant kil­ler“ (GVC stu­dio, SAD), cr­te­že za on­li­ne igru „Humans vs Zombies“ (Venecuela), po­ster za pre­zen­ta­ci­ju ame­rič­kog fil­ma „Azeroth Prime“, cr­te­že za knji­gu „Die Minotauren“ (Andreas Schnell, Nemačka) i knji­gu „They we­re fo­ur“ (Alexandre Charbonneau, Kanada), pla­kat za ame­rič­ki fe­sti­val „Ragnarokkr me­tal apo­ca­lyp­se“ , ra­zne cr­te­že i lo­goe za bo­ri­lač­ke klu­bo­ve, za iz­ra­du SF fi­gu­ri­ca (Poljska), itd…

Sajt: www.markovicdusan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aleksandar Lazarević

(11 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Aleksandar je ro­đen 1984. go­di­ne u Užicu. Iako ka­že da se sli­kar­stvom ba­vi iz ho­bi­ja, svo­jim ra­sko­šnim ta­len­tom na­pre­čac je osvo­jio sim­pa­ti­je igra­ča „Izvora ma­gi­je“, što je, uz nje­go­vu ne­o­spor­nu pro­fe­si­o­nal­nost, bi­la od­lič­na pre­po­ru­ka i za uče­šće u ilu­stro­va­nju knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Živi i ra­di u Novom Sadu.

Galerija: aleksandarl.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uroš Obradović

(9 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Uroš je ro­đen u Kragujevcu 26. ja­nu­a­ra 1985. go­di­ne. Završio je gra­fič­ki di­zajn na Filumu u Kragujevcu i tre­nut­no ra­di kao fre­e­lan­cer. Pored di­zaj­na, ba­vi se pi­sa­njem, cr­ta­njem stri­po­va i ilu­stra­ci­jom (iz­me­đu osta­log, broj­ni ra­do­vi za tri ra­zli­či­te edi­ci­je igre „Izvori magije“).

Sajt: urukkisaki.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Goran Josić

(8 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Goran je no­vo­sad­ski di­zaj­ner, ilu­stra­tor, au­tor i strip cr­tač. Studirao je na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Radio je na krat­kim ilu­stro­va­nim pri­ča­ma za „Grafičku za­ve­ru“ sa Zoranom Penevskim i al­bu­mi­ma za iz­da­vač­ku ku­ću Delcourt: „Des Rivieres Sur Les Ponts“ (Reke iz­nad mo­sto­va) i „La Chut du Dragon Noir“ (Pad Crnog Zmaja) sa  Michel Dufrannom. Nakon to­ga odla­zi u London gde je do sko­ro ra­dio na pro­jek­ti­ma za igre za kon­zo­le; is­to­vre­me­no ra­di ilu­stra­ci­je za kom­pa­ni­ju Wizards of the Coast, Hasbro, i to za ne­ko­li­ko „Dungeons & Dragons“ knji­ga i vi­še edi­ci­ja TCG igre „Magic the Gathering“. Njegove sjaj­ne ra­do­ve mo­že­te na­ći i u art knji­ga­ma i ma­ga­zi­ni­ma kao što su: Exotique 5, Art Scene International 2010, Exotique 6, D'artiste cha­rac­ter de­sign.

Više o Goranu i nje­go­vim ra­do­vi­ma mo­že­te na­ći na nje­go­vom blo­gu goran-josic.blogspot.com, kao i na nje­go­vom CG pro­fi­lu josic.cgsociety.org/gallery i DeviantART pro­fi­lu josic.deviantart.com, a ski­ce mo­že­te pra­ti­ti ov­de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Igor Lazarević  (8 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Galerija: kockekocke.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lazar Kačarević  (7 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Lazar je ilu­stra­tor iz Beograda, gde za­vr­ša­va Fakultet pri­me­nje­nih umet­no­sti. Trenutno ra­di kao slo­bod­njak za Politikin za­bav­nik, GamaLogic i Frontmen ga­me de­sign stu­dio, kao i za par iz­da­vač­kih ku­ća. Imao je tu čast i za­do­volj­stvo da bu­de je­dan od pre­da­va­ča na Prvom bal­kan­skom sim­po­zi­ju­mu o ilu­stra­ci­ji. Kaže da se još uvek ne tru­di da bu­de po sva­ku ce­nu pre­po­zna­tljiv, već da bu­de jed­no­stav­no do­bar, pa ra­di raz­no­vr­sno: od kla­sič­nih strip­skih ilu­stra­ci­ja, pre­ko ko­la­ža, di­gi­tal­nih sli­ka, raz­nih kombinovanja…

Deo Lazarovog raz­no­vr­snog re­per­to­a­ra mo­že­te vi­de­ti ov­de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slavko Simonović (7 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoran Milenković

(6 ra­do­va u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Zoran je umet­nik sklon po­vre­me­nim ne­stan­ci­ma, ali nje­go­va vi­še ne­go po­vre­me­na bri­ljant­nost či­ni sva­ko če­ka­nje vred­nim. Za „Izvore ma­gi­je“ cr­tao je kad god ga je bi­lo mo­gu­će na­ći. Iz Novog Sada je, gra­fič­ki di­zaj­ner po stru­ci, fre­e­lan­ce con­cept ar­tist i ilu­stra­tor po za­ni­ma­nju, tre­nut­no za­vr­ša­va rad na web bro­wser igri Sword and Honor. Od ne­dav­no vr­lo pre­po­zna­tljiv i po ilu­stra­ci­ji ko­ja je is­ko­ri­šće­na za na­slov­nu stra­ni­cu knji­ge „Slovenska mitologija“.

Galerija: dreddabrutallac.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alen Radošević

(4 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Alen je ilu­stra­tor iz Novog Sada. Radio je ilu­stra­ci­je za dve edi­ci­je igre „Izvori ma­gi­je“. Takođe je i lič­ni tre­ner i au­tor blo­ga Budifit.rs, či­ji ci­lj je da in­spi­ri­še i po­kre­ne lju­de da ži­ve zdra­vi­je i na­ba­ce ma­lo mi­ši­ća na se­be. Za nje­ga je i te­lo umet­nič­ko delo.

Galerija: malidm.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nemanja Stanković

(3 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Nemanja je ilu­stra­tor iz Beograda, gde je za­vr­šio i Fakultet pri­me­nje­nih umet­no­sti. U vi­še na­vra­ta ilu­stro­vao je igru „Izvori ma­gi­je“, i ka­že da bi vo­leo po­no­vo. Svoju di­plom­sku izlo­žbu odr­žao je 7. ju­la 2011. go­di­ne i tre­nut­no tra­ži iz­da­va­ča za svoj strip.

Galerija: nemanjas.itsartmag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vladimir Matić Kuriljov 

(3 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Diplomirao na od­se­ku za pri­me­nje­nu gra­fi­ku na Fakultetu Primenjenih Umetnosti. Ljubitelj sva­ko­ja­kih vr­sta fan­ta­zi­je i fik­ci­je. Strastveni po­klo­nik sto­nih iga­ra. Bavi se ilu­stra­ci­jom, stri­pom i ani­ma­ci­jom, sa iz­le­ti­ma u ma­ke­tar­stvo i pri­me­nje­no vajarstvo.

Galerija: shunkarion.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dragan Ćirić  (3 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Dragan je za­po­slen kao di­zaj­ner u iz­da­vač­koj ku­ći Laguna. U ilu­stro­va­nje „Slovenske mi­to­lo­gi­je“ upu­stio se ka­ko bi se do­dat­no obo­ga­tio iz­gled knji­ge i to je, in­spi­ri­san te­ma­ti­kom, ura­dio na za­i­sta fi­ni način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Boris Radujko 

(2 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Crtač od ma­lih no­gu, pa­si­o­ni­ra­ni igrač dru­štve­nih iga­ra, sli­kar i skulp­tor mi­ni­ja­tu­ra, no­vo­sa­đa­nin Boris Radujko svo­je broj­ne ho­bi­je de­li sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma iz Udruženja lju­bi­te­lja dru­štve­nih iga­ra „Valhala. Osim što or­ga­ni­zu­je rad kre­a­tiv­ne sek­ci­je Udruženja, pro­fe­si­o­nal­no se ba­vi ar­hi­tek­ton­skim pro­jek­to­va­njem i pre­da­je teh­nič­ko obra­zo­va­nje u osnov­noj ško­li „J.J.Zmaj u Sremskoj Kamenici. Član je udru­že­nja za oču­va­nje sred­njo­ve­kov­nih obi­ča­ja i tra­di­ci­je Zeleni Barjak iz Novog Sada.

„Prema slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji ga­jim po­seb­nu na­klo­nost, naj­ve­ćim de­lom zbog to­ga što je to­li­ko za­klo­nje­na mno­go­broj­nim slo­je­vi­ma na­ne­tim to­kom du­gih sto­le­ća, a u ve­li­koj me­ri i zbog to­ga što mi kad god ot­kri­jem ne­što no­vo iz na­še isto­ri­je, ne­ka ži­ca du­bo­ko unu­tra za­tre­pe­ri pre­po­zna­va­njem.

Galerija: elfwood.com/~charok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nenad Krstić

(2 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Nenad je ani­ma­tor i ilu­stra­tor po­re­klom iz Kragujevca. Završio Višu film­sku ško­lu i Fakultet pri­me­nje­nih umet­no­sti u Beogradu, gde tre­nut­no ži­vi. Naslikao je ne­ko­li­ko ra­do­va za „Izvore ma­gi­je“. Kaže da je pu­stio ma­šti na vo­lju i uži­vao. Trenutno je pre­o­ku­pi­ran svo­jim fil­mo­vi­ma, ali i po­red to­ga stig­ne da od­ra­di po ko­ju slo­bod­nu ilustraciju.

Galerije: maganjac.tumblr.com i cannedricerolls.deviantart.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Žika Trifunović  (2 ra­da u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milan Čolović

(1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Pretendent na ka­te­go­ri­ju sti­pen­zi­o­ne­ra Departmana za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam ro­đen je 13. de­cem­bra 1985. u Novom Sadu. Nakon lo­kal­nih sa­rad­nji, pr­va pu­bli­ka­ci­ja za ino­stra­no tr­ži­šte pro­na­la­zi svog iz­da­va­ča na Islandu („Land of thi­e­ves“, ori­gi­nal­no „Þjófaland“, pi­sac Huginn Þór Grétarsson). Sledi sa­rad­nja sa re­ži­se­rom Rory Bresnian-​om na con­cept art‑u za film „Wanted Man“, pa na fil­mu Peter Fott‑a „Bionic Man“, za is­tu ku­ću (Vico films). Njegov rad pu­bli­ko­van je u okvi­ru na­slov­ne re­por­ta­že no­vem­bar­skog iz­da­nja bri­tan­skog Spectator ma­ga­zi­na (2009). Radi ilu­stra­ci­je za knji­gu Borisa Đurovića „Priča o Hrabrom Vitezu“, ob­ja­vlje­nu i na ho­land­skom tr­ži­štu (iz­da­vač QV Uitgeverij). Kao „slo­bod­njak“ pu­bli­ku­je ilu­stra­ci­je u ne­ko­li­ci­ni dru­štve­nih iga­ra, ra­đe­nih ka­ko za do­ma­će tr­ži­šte („Ratnici sve­tlo­sti“, „Vojvodina“), ta­ko i za tr­ži­šte SAD, Kine i Tajvana („Squared wars“, „Fame by Frame“). Trenutno ra­di na knji­zi „Psyche, of that which I lo­ve“ bri­tan­skog au­to­ra Kwemi Hagley‑a.

Neke od ra­do­va ovog au­to­ra mo­že­te po­gle­da­ti ov­de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aleksandar Bunčić  (1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dušan Božić

(1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Dušan je ura­dio ne­ko­li­ko ilu­stra­ci­ja za igru „Izvori ma­gi­je“ pre ne­go što je nje­go­va pred­sta­va tri mit­ske su­đa­je na­šla svo­je me­sto u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Dosta cr­ta na ovu te­mu ko­ja ga za­ni­ma, a ne­ke od ra­do­va mo­že­te vi­de­ti u nje­go­voj ga­le­ri­ji: silni.deviantart.com.

Sajt: www.dusanbozic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ana Polanšćak  (1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Ana Polanšćak ro­đe­na je 1991. go­di­ne u Zagrebu. Bavi se cr­ta­njem, pi­sa­njem i stol­nim stra­te­škim igra­ma, a kad uhva­ti vre­me­na po­ku­ša­va po­la­ga­ti is­pi­te na stu­di­ju far­ma­ci­je. Još od ma­le­na je pro­go­ni po­tre­ba da kroz ra­zne vr­ste umjet­no­sti ma­te­ri­ja­li­zi­ra svo­je mi­sli, ide­je, za­mi­šlje­na bi­ća i svjetove…

Galerija: gujozec.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haris Vajagić  (1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miloš Miladinović

(1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

Miloš je ro­đen u Paraćinu 01.11.1983. Bavi se di­zaj­nom i di­gi­tal­nom gra­fi­kom od 1999. go­di­ne, a od 2004. se ba­vi i 3D mo­de­lo­va­njem i ani­mi­ra­njem. Poslednjih par go­di­na ra­di kao di­zaj­ner na bro­wser RPG‑u FutureLost.

Galerija sa ne­kim ra­do­vi­ma: mmilos.deviantart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bojana Milosavljević  (1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duško Bjeljac  (1 rad u knji­zi „Slovenska mitologija“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lidija Agvajo (ko­ri­ce knji­ge „Slovenska mitologija“)

Lidija je di­zaj­ner u iz­da­vač­koj ku­ći Laguna, i ona je oso­ba od­go­vor­na za upe­ča­tlji­vu na­slov­nu stra­ni­cu knji­ge. Uzevši za osnov ilu­stra­ci­ju Zorana Milenkovića, pro­me­ni­la je po­za­di­nu i ukra­si­la sli­ku ne­o­bič­nim ruč­no ura­đe­nim na­slo­vom „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Lidija je ta­ko­đe i di­zaj­ner zva­nič­nog saj­ta knji­ge ko­ji se na­la­zi na adre­si www.slovenskamitologija.rs, ko­ji je osmi­slio i ure­dio Aleksandar Ilić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jelena Radojičić  (mno­go, mno­go ra­da na knji­zi „Slovenska mitologija“)

Na kra­ju, ključ­na oso­ba ka­da se go­vo­ri o vi­zu­el­nom iz­gle­du knji­ge sva­ka­ko je Jelena, za­po­sle­na kao di­zaj­ner u Laguni. Iako ni­je pot­pi­sa­na sa umet­ni­ci­ma, njen rad na pre­lo­mu knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ sva­ka­ko je umet­nič­ko de­lo. Uz nju se kao ve­šti na­vi­ga­tor mo­ra na­ve­sti i ured­nik knji­ge Dejan Mihailović.

 

Zvaničan sajt knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ na­la­zi se na adre­si: www.slovenskamitologija.rs.