Najava sa sajta B92

Druženje sa Nenadom Gajićem na „Tolkindanu” u „Reksu”

B92 KULTURA – Srpski pi­sac Nenad Gajić, au­tor best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” odr­ža­će pro­mo­ci­ju svo­je no­ve knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra”, dru­gog de­la fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la po mo­ti­vi­ma do­ma­će fan­ta­sti­ke u pe­tak od 16.30 u KC Reks (Jevrejska 16), u okvi­ru „Tolkindana” Udruženja Valinor. tolkindan-warcraft-tribina-rex

Gajić će pri­ča­ti o mi­to­lo­gi­ji u slu­žbi knji­žev­no­sti i ra­zvo­ju fan­ta­sti­ke u re­gi­o­nu, a za­tim će pot­pi­si­va­ti pri­mer­ke svo­je „Bajke nad bajkama”.

bajka-nad-bajkama-dva-cara-naslovna-korica-mala Osim dru­že­nja sa Gajićem, „Tolkindan”, mla­đi „brat” već tra­di­ci­o­nal­nog „Tolkinfesta” po­nu­di­će po­se­ti­o­ci­ma svih uz­ra­sta naj­ra­zli­či­ti­je pro­gra­me: od deč­jih re­ci­ta­la i na­stu­pa ple­snih tru­pa, pre­ko kon­cer­ta har­fist­ki­nje Narodnog po­zo­ri­šta Gordane Ćurguz, do Lego izlo­žbe, umetničko-​zanatskih ra­di­o­ni­ca, tak­mi­če­nja u Kospleju i kvi­za zna­nja na te­mu ak­tu­el­nog bio­skop­skog hi­ta „Vorkraft“ i se­ri­ja­la video-​igara po ko­jem je snimljen.

Na kra­ju pro­gra­ma Udruženje Valinor na­gra­di­će uče­sni­ke deč­jeg li­kov­nog kon­kur­sa na te­mu baj­ko­vi­te i mi­to­lo­ške knji­žev­no­sti i fil­mo­va či­je je ra­do­ve kao naj­bo­lje iza­brao ži­ri ko­jim je pred­se­da­vao ču­ve­ni srp­ski ilu­stra­tor Dobrosav Bob Živković.

Manifestacija „Tolkindan – Srednja Zemlja u su­sret Azerotu” tra­ja­će od 15 do 21 čas, a ula­zni­ce po ce­ni od 200 di­na­ra mo­gu se ku­pi­ti na bla­gaj­ni Reksa. Za de­cu do se­dam go­di­na ulaz je besplatan.

 (Najava sa saj­ta B92, pogledaj izvor)