Kompletiranje snova

Pišem ovo na Đurđevdan, dan zna­ča­jan i za „Bajku nad baj­ka­ma“, jer ta­da se de­ša­va ve­li­ki okr­šaj či­ji eho vi­di­mo i da­nas, u sli­ka­ma i fre­ska­ma pre­ži­ve­lim do da­na­šnjih da­na, a na ko­ji­ma su zmaj-​vitez, de­voj­ka, i ne­man. Ne bih ot­kri­vao vi­še zbog onih ko­ji se­ri­jal još ni­su či­ta­li, ali je do­bar tre­nu­tak da se osvr­nem na „Treću noć“ i po­la go­di­ne od nje­nog iz­la­ska i kom­ple­ti­ra­nja trilogije.

Priča za­pra­vo po­či­nje do­sta ra­ni­je, u av­gu­stu… „Najveći dan mo­je ka­ri­je­re“, ob­ja­vio sam ta­da. „Ne pre­te­ru­jem, pot­pi­sao sam ugo­vo­re za dve no­ve knji­ge i pro­du­že­nje za sve tri pret­hod­ne! To zna­či da će 'Slovenska mi­to­lo­gi­ja' i tri­lo­gi­ja 'Bajka nad baj­ka­ma' još du­go vre­ba­ti po­se­ti­o­ce knji­ža­ra, če­ka­ju­ći pra­vu pri­li­ku da vam se uvu­ku pod ko­žu i u ži­vo­te.“ I ko­nač­no je, u no­vem­bru, ob­ja­vlje­na „Treća noć“, za­vr­šni­ca tri­lo­gi­je, a idu­ćeg me­se­ca po­zvao sam vas, či­ta­o­ce sa­da­šnje i bu­du­će, da po­sta­vi­te u ko­men­ta­ri­ma fo­to­gra­fi­ju mo­je knji­ge ili knji­ga, bi­lo da ih ima­te od ra­ni­je ili ste ih upra­vo udo­mi­li, bi­lo da su fo­to­gra­fi­je no­ve ili da ste mi ih već sla­li… Nakon ovog po­zi­va spo­ra­dič­no sla­nje po­la­ko se pre­tvo­ri­lo u tra­di­ci­ju i ta „na­ša“ ga­le­ri­ja već se bli­ži pr­voj sto­ti­ni va­ših de­la. Prva sli­ka u ovom tek­stu jed­na je od tih, ko­ju je in­spi­ri­sa­no i s lju­ba­vlju ura­dio du­go­go­di­šnji či­ta­lac, ia­ko je zbog kva­li­te­ta la­ko po­mi­sli­ti da je u pi­ta­nju pro­fe­si­o­nal­ni rad.

Informacije o pro­da­ji knji­ga do­bi­jam me­seč­no, pa sam kao i svi bio iz­ne­na­đen onim što sam sa­gle­dao 4. de­cem­bra, pre pr­vog iz­ve­šta­ja, na sli­ci ko­ja sle­di… Odmah sam to ob­ja­vio ia­ko je po­noć dav­no pro­šla, a vi­dlji­ve su i ne­u­me­re­ne emo­ci­je ko­je ipak osta­vljam da sve­do­če o mo­men­tu: „Dame i go­spo­do, dra­gi pri­ja­te­lji, ja se izvi­nja­vam na ka­snim ča­so­vi­ma, ali upra­vo sam vi­deo ovo i mo­ram od­mah da po­de­lim s va­ma! Bilo je i zna­čaj­ni­jih tre­nu­ta­ka u mo­joj ka­ri­je­ri, ali sla­đeg – te­ško! Bez na­me­re da bu­dem ne­skro­man, ovo je ne­ve­ro­vat­no, ne znam ka­ko druk­či­je da na­zo­vem ovu do­mi­na­ci­ju spe­ci­ja­li­zo­va­nim li­sta­ma. Slična si­tu­a­ci­ja je i na top-​listama avan­tu­ri­stič­kih ro­ma­na i kom­plet­ne fan­ta­sti­ke, sve tri knji­ge se­ri­ja­la 'Bajka nad baj­ka­ma' na sa­mom vr­hu ili bli­zu. Rekao bih sa­da i ne­što pa­met­no, ali tre­nut­no sam bez re­či, je­di­no što mi pa­da na um je – hva­la vam!“ 

Dve ne­de­lje ka­sni­je, do­bre stva­ri ni­su se pro­me­ni­le za se­ri­jal „Bajka nad baj­ka­ma“, a i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ osta­la je na če­lu li­ste mi­to­lo­gi­ja, me­stu ko­je če­sto za­u­zi­ma ot­kad je ka­te­go­ri­ja uve­de­na. Na Laguninoj Top-​40 li­sti kom­plet­ne be­le­tri­sti­ke do­go­di­la se i jed­na na­i­zgled ma­la, ali za me­ne oo­grom­na pro­me­na: „Senka u ta­mi “(pr­va Bajka) po­no­vo se, na­kon 7 go­di­na, vra­ti­la me­đu naj­pro­da­va­ni­je knji­ge u Srbiji! Nikada pre ni­su dve mo­je knji­ge bi­le is­to­vre­me­no na naj­pre­sti­žni­joj Laguninoj listi.

I po­no­vo sam 21. de­cem­bra bio do­sta emo­ti­van zbog na­ja­ve no­vih iz­da­nja Lagune, tač­ni­je zbog tri mo­je knji­ge tu! Pitao sam či­ta­o­ce: „I šta čo­vek da ka­že na ova­kvu vest? Pa, po­sla­li ste mi sva tri ro­ma­na u do­štam­pa­va­nje! Istovremeno! Ne pam­tim da sam ika­da vi­deo ne­što slič­no… Svaka vam čast! I još dva­put: sva­ka čast!“ Ovo je, za­pra­vo, bi­lo kom­ple­ti­ra­nje sno­va ko­je sam sa­njao sko­ro pu­nih 18 godina.

Zaokruživanje, bar što se ti­če „do­ma­ćeg te­re­na“, na­sta­vlje­no je 25. de­cem­bra – mo­ja ob­ja­va tog da­na go­vo­ri sa­ma za se­be: „A evo i če­tvr­tog no­vog iz­da­nja u če­ti­ri da­na… Sve re­kor­de oba­ra­te, lju­di! Ta ra­do­sna vest uvek pr­vo stig­ne od div­ne Minke iz Lagune, i baš sva­ki put se pri­jat­no na­je­žim na ova­kve re­či u e‑sandučetu:

Poštovani Nenade,
Želim da Vas oba­ve­stim da smo Vašu knjigu:
SLOVENSKA MITOLOGIJA – XI iz­da­nje – 2.000 kom.
Poslali u štam­pu, da ne bi­smo osta­li bez knjiga.“ 

Čudesni da­ni na­sta­vi­li su se i u 2021. Za svoj sajt (nenadgajic.org) na­pra­vio sam i skra­će­ni pre­gled 2020. go­di­ne, a deo se do­bro ukla­pa i ov­de: „Kada je 20. no­vem­bra 2020. iza­šla mo­ja če­ti­ri go­di­ne če­ka­na knji­ga 'Treća noć', za­vr­šni­ca tri­lo­gi­je 'Bajka nad baj­ka­ma', ni­sam znao šta da oče­ku­jem. Mnogo vre­me­na je pro­šlo, da li či­ta­o­ci još ma­re za za­vr­šni­cu pri­če? Napisao sam je u izo­la­ci­ji i po­taj­no se na­dao uspe­hu, ali ni­ko ni­je oče­ki­vao ta­ko do­bar pri­jem ka­kav je knji­ga do­ži­ve­la, iza­zi­va­ju­ći ob­no­vlje­no in­te­re­so­va­nje za ce­lo­ku­pan moj rad. Mesec ko­ji je usle­dio bio je, či­ni mi se, naj­bo­lji me­sec mo­je knji­žev­ne ka­ri­je­re, upr­kos objek­tiv­no lo­šoj go­di­ni za sve. U tom ne­ve­ro­vat­nom de­cem­bru iza nas, sve mo­je knji­ge ca­ro­va­le su vr­ho­vi­ma žan­rov­skih top-​lista i do­bi­le no­va iz­da­nja – 'Slovenska mi­to­lo­gi­ja' oti­šla je u re­kord­no XI iz­da­nje, osta­le knji­ge u VIII, III i II, a u sve­ga če­ti­ri da­na po­sla­to je u štam­pu ono­li­ko knji­ga ko­li­ko se obič­no pro­da u dve go­di­ne! Svima sreć­ni pra­zni­ci i pu­no zdra­vlja i sre­će, uz ve­li­ko hva­la za ča­rob­nu za­vr­šni­cu pret­hod­ne go­di­ne ko­ju ste mi priredili!“

Do fe­bru­a­ra su no­vi ti­ra­ži sti­gli, pa je uku­pan broj iz­da­nja mo­jih knji­ga po­ra­stao na 24 i po­no­vo su po­sta­le do­stup­ne svu­da na­kon „sa­vr­še­ne olu­je” ko­jom su ih či­ta­o­ci, kra­jem pret­hod­ne go­di­ne i po­seb­no to­kom de­cem­bar­ske Noći knji­ge u Laguni i Delfi knji­ža­ra­ma, pro­sto po­či­sti­li iz knjižara.

Najavio sam 10. mar­ta da Laguna za ovu go­di­nu spre­ma i dva po­seb­na iz­da­nja mo­jih knji­ga. Prvo je kom­plet­na „Bajka nad baj­ka­ma“ u jed­nom obim­nom to­mu, štam­pa­na ći­ri­li­com, sa tvr­dim ko­ri­ca­ma i ma­pom u bo­ji. Drugo je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ko­ja će bi­ti pr­vi put od­štam­pa­na i la­ti­ni­com, a po­vo­dom de­set go­di­na od ob­ja­ve knji­ge. Tako će sve mo­je knji­ge ko­nač­no po­sto­ja­ti na oba pi­sma ko­ja ko­ri­stim. U to ime, vra­tio sam či­ta­o­ce sli­kom kroz vre­me na pr­vu sa­ču­va­nu ver­zi­ju saj­ta www.slovenskamitologija.rs, je­di­nu stra­ni­cu po­sta­vlje­nu 3. ju­na 2011. go­di­ne, 25 da­na pre iz­la­ska knji­ge. Uskoro… 

Treći „spe­ci­ja­li­tet” iz Lagunine ku­hi­nje sti­gao je ne­o­če­ki­va­no i za me­ne: usled zna­čaj­nog in­te­re­so­va­nja, po­no­vo je od­štam­pa­na ukra­sna ku­ti­ja ko­ja je išla u pret­pla­ti i ob­je­di­nje­ne su sve tri knji­ge se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma“, ko­je se ova­ko mo­gu na­ba­vi­ti kao kom­plet, i to uz po­pust. Ovo je ob­ja­vlje­no 21. apri­la 2021. 

Dan pre ne­go što je iza­šao ovaj kom­plet sa tri „Bajke nad baj­ka­ma“, sve mo­je knji­ge bi­le su na žan­rov­skim top-​listama po­je­di­nač­nih na­slo­va (Mitologije, Fantastika, Epska fan­ta­sti­ka…). Rekao bih da „Treća noć“ pred­sta­vlja či­ta­o­ce ko­ji tri­lo­gi­ju za­vr­ša­va­ju, dok „Senka u ta­mi“ ozna­ča­va one ko­ji tek kre­ću sa či­ta­njem, a ko­jih je sko­ro is­to to­li­ko! Ilustrovao sam ovo za­ni­mlji­vom top-​listom avan­tu­ri­stič­kih ro­ma­na, gde su čak 8 naj­vi­ših me­sta za­u­zi­ma­le knji­ge iz dva se­ri­ja­la, oba ba­zi­ra­na na mi­to­lo­gi­ji, grč­koj i slo­ven­skoj: je­dan sja­ji ho­li­vud­skim sja­jem sa dva sku­pa fil­ma iza se­be, a dru­gi je „Bajka nad baj­ka­ma“. Uskoro će ova­ko ja­san uvid u no­ve i sta­re či­ta­o­ce bi­ti te­ži zbog za­o­kru­že­nih iz­da­nja, i tu mi­slim i na kom­plet u ku­ti­ji, ali i na pred­sto­je­će jed­no­tom­no ći­ri­lič­no iz­da­nje „Bajke“ (sva tri de­la kao jed­na obim­na tv­do uko­ri­če­na knjiga).

Kao po­tvr­da ovo­ga sti­žu i ak­tu­el­ne top-​liste, gde kom­plet već iz­bi­ja u pr­vi plan, is­pred po­je­di­nač­nih knji­ga se­ri­ja­la. Smestio se i u sam vrh ep­ske fan­ta­sti­ke, i to u do­bro dru­štvo, iz­me­đu Eriksona i Martina. Na ne­kim žan­rov­skim li­sta­ma sa­da su u Top-​20 čak do 4 mo­ja naslova! 

Sve ovo se de­ša­va pre ključ­nih mo­me­na­ta ove 2021. go­di­ne, ko­ji­ma una­pred sma­tram iz­la­zak jed­no­tom­ne ći­ri­lič­ne „Bajke“ i pr­vog la­ti­nič­nog iz­da­nja „Slovenske mi­to­lo­gi­je“, dve stva­ri ko­je mo­gu pred­sta­vlja­ti i kru­nu mo­jih po­stig­nu­ća na ovim pro­sto­ri­ma. Iskreno vam hva­la, svi­ma ko­ji ste pro­či­ta­li ili će­te tek pro­či­ta­ti bi­lo ko­je mo­je de­lo, što ste mi omo­gu­ći­li da, ov­de i usred ovog lu­dog vre­me­na, ži­vim svo­je sno­ve i kroz svo­je knji­ge ši­rim drev­na zna­nja ko­ja na ovim pro­sto­ri­ma još ne­po­ko­le­blji­vo čuvamo.

(Kolumna za sajt Lagune, pogledaj izvor)