Bajka nad bajkama

Bajka nad bajkamaTitle /​ Naslov: Bajka nad baj­ka­ma (kom­plet­na)
Published by /​ Izdavač: Laguna
Release Date /​ Datum iz­la­ska: 20. av­gust 2021.
Genre /​ Žanr:
Pages /​ Broj stra­ni­ca: 768
ISBN13: 978 – 86-​521‑4127‑2
Goodreads: link
Buy /​ Kupite: LagunaDelfiVitor (sa pot­pi­som pi­sca)

_​_​_​_​

Kompletno ći­ri­lič­no iz­da­nje sa ma­pom u boji.

Od au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je, pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le generacije.

Sve po­či­nje ono­ga da­na ka­da se jed­na de­voj­či­ca sa psom vra­ća iz šu­me i za­ti­če ceo svoj ma­li svet u pla­me­nu. Vatra ko­ja pred nje­nim oči­ma gu­ta sve što po­zna­je bi­će po­sled­nje što će vi­de­ti. Oslepljena od zmi­je ču­var­ku­će dok po­žar još tra­je, pri­mo­ra­na je da be­ži. Nevoljno uvu­če­na u su­kob ta­jan­stve­nih si­la ko­je se nad­me­ću oko sud­bi­ne sve­ta, ona ot­kri­va svoj put i svr­hu i sa­zna­je da ni­je sa­ma. Izuzetne lič­no­sti oku­plja­nju se oko nje, jed­na za dru­gom, u ni­zu opa­snih su­sre­ta. Boreći se da pre­ži­ve, sa­put­ni­ci po­sta­ju i ne­o­če­ki­va­ni pri­ja­te­lji dok se tru­de da ra­zu­me­ju do­ga­đa­je ko­ji se br­zo ra­zvi­ja­ju. I dok se ne­bo i ze­mlja me­nja­ju pred nji­ma, ova za­go­net­na gru­pa lu­ta­li­ca ot­kri­va da nji­ho­ve skri­ve­ne mo­ći se­žu da­lje od spo­sob­no­sti obič­nih smrt­ni­ka, mo­ći ko­je će mo­ra­ti da pri­hva­te dok se drev­ne si­le iz du­bi­ne vre­me­na bu­de i pre­te da pre­kri­ju sve.

Živopisni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va. Junaci ko­ji­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Zagonetne ma­pe i po­ru­ke. Misterije, bor­be i obr­ti. Veštice i zma­je­vi, mu­dri go­vor­ni­ci i ve­šti rat­ni­ci. Velika baj­ka za sve uz­ra­ste, ne­o­bič­na i za­di­vlju­ju­ća, ko­joj će­te se če­sto i ra­do vraćati.

Video-​najave po­je­di­nač­nih knji­ga ob­je­di­nje­nih u ovom ći­ri­lič­nom izdanju: