Skraćena vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

Potpisivanje na sajmu knjiga u Beogradu

U Beogradu se od 23. do 30. ok­to­bra 2011. go­di­ne pod slo­ga­nom „Knjige spa­ja­ju lju­de“ odr­ža­va 56. Međunarodni sa­jam knji­ga, naj­ve­ća kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja u ze­mlji i re­gi­o­nu. Četvrtak i su­bo­ta su da­ni ka­da na knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ mo­že­te do­bi­ti pot­pis Nenada Gajića (stra­ni­ca o au­to­ru) u sle­de­ćim terminima:

Četvrtak, 27. ok­to­bar od 18 ča­so­va na Laguninom štandu.

Subota, 29. ok­to­bar od 18 ča­so­va na štan­du Delfi knjižara.

 

 (Skraćena vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)
(Skraćena vest sa saj­ta „Delfi knji­ža­re“, pogledaj izvor)