Promocija knjige i otvaranje izložbe

Pred mno­go­broj­nom pu­bli­kom i pred­stav­ni­ci­ma broj­nih me­di­ja, u pre­pu­noj ga­le­ri­ji Centra za kul­tu­ru Lazarevac, si­noć je odr­ža­na pro­mo­ci­ja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” Nenada Gajića i otvo­re­na izlo­žba ra­do­va Dušana Markovića, jed­nog od vo­de­ćih ilu­stra­to­ra knji­ge. Kroz reč i cr­tež su, udru­že­nim sna­ga­ma, na naj­bo­lji na­čin pred­sta­vlje­ni drev­ni mi­to­vi ko­ji­ma obi­lu­je ova po­pu­lar­na knji­ga či­je tre­će iz­da­nje mo­že­te pro­na­ći u svim ve­ćim knji­ža­ra­ma i megamarketima.

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja je ri­zni­ca sta­rih ve­ro­va­nja i tra­di­ci­je. Želeo sam da na­pi­šem knji­gu ko­ja će na­še pre­le­pe mi­to­ve pred­sta­vi­ti sve­tu na uz­bu­dljiv i mo­de­ran na­čin”, re­kao je Nenad Gajić. Na pi­ta­nje ko­joj je cilj­noj gru­pi na­me­nje­na ova knji­ga, od­go­vo­rio je: „Namenjena je svi­ma ko­ji že­le da sa­zna­ju ne­što o na­šoj sta­ri­ni. Ona je za­ni­mlji­va i mla­di­ma i sta­ri­ma, i oni­ma ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kvo pred­zna­nje, ali i po­zna­va­o­ci­ma te­ma­ti­ke ko­ji že­le sa­mo br­zi uvid u su­šti­nu ili pre­gled najbitnijeg.”

Pri kra­ju pro­mo­ci­je, vo­di­te­lji­ca pro­gra­ma za­in­tri­gi­ra­la je pu­bli­ku naj­a­vom sle­de­će knji­ge Nenada Gajića ko­ja će se na­šom epi­kom i mi­to­vi­ma ba­vi­ti na još uz­bu­dlji­vi­ji na­čin, a au­tor je uka­zao na par izlo­že­nih ra­do­va ko­ji su pr­ve kon­cep­tu­al­ne pred­sta­ve li­ko­va iz pred­sto­je­će knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma”, či­je se ob­ja­vlji­va­nje oče­ku­je ove godine.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor sa vi­še sli­ka)