Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

Uspeh „Slovenske mitologije“

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ na­sta­vlja da iz­ne­na­đu­je svo­jim od­lič­nim star­tom, pro­vo­de­ći če­tvr­tu uza­stop­nu ne­de­lju na vr­hu Lagunine top-​liste (www.laguna.rs), a u me­se­cu ju­lu bi­la je i še­sta naj­pro­da­va­ni­ja knji­ga u svim knji­žar­skim lan­ci­ma u Srbiji i Crnoj Gori (izvor: Knjizara.com). Dok se iz­me­nje­ne ko­ri­ce za tre­će iz­da­nje već pri­pre­ma­ju, iz­da­vač­ka ku­ća i au­tor do­go­vo­ri­li su se i o na­stav­ku uspe­šne sa­rad­nje. Potpisivanjem ugo­vo­ra za knji­gu pod rad­nim na­zi­vom „Bajka nad baj­ka­ma“ po­sta­lo je iz­ve­sno ono što se odav­no pret­po­sta­vlja­lo: Laguna će, na obo­stra­no za­do­volj­stvo, bi­ti iz­da­vač i sle­de­će knji­ge Nenada Gajića.

Do kra­ja je­se­ni zna­će se vi­še o ovom de­lu, ko­je se oče­ku­je po­čet­kom 2012. go­di­ne, i zbog ko­ga je pre se­dam go­di­na Nenad Gajić i po­čeo sa pi­sa­njem i is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja su na kra­ju do­ve­la do knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Već sa­da se mo­že po­tvr­di­ti da je ova ve­li­ka baj­ka, ko­ja ob­ra­đu­je broj­ne mo­ti­ve srp­ske na­rod­ne epi­ke, ta­ko­đe sme­šte­na u svet slo­ven­ske mitologije.

Beogradska pro­mo­ci­ja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ Nenada Gajića bi­će odr­ža­na 8. sep­tem­bra 2011. go­di­ne u Delfi Cafeu u SKC‑u.

(Proširena vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)