KRAGUJEVAČKE NEDELJNE NOVINE (Kultura, Miroslav Čer)

Mitovi, bogovi, vampiri i drekavci

KRAGUJEVAČKE – Izvori za is­tra­ži­va­nje sta­re slo­ven­ske ve­re uglav­nom su hro­ni­ke ko­je su pi­sa­li hri­šćan­ski mi­si­o­na­ri i sve­šte­ni­ci. Za je­di­ni izvor­ni slo­ven­ski spis sma­tra se „Velesova knji­ga“, ali je nje­na au­ten­tič­nost spor­na. Najstariji za­pis o ve­ro­va­nji­ma Slovena do­no­si vi­zan­tij­ski isto­ri­čar Prokopije iz Cezareje ko­ji je u še­stom ve­ku za­be­le­žio da su slo­ven­ska ple­me­na Anta i Sklavena „ve­ro­va­la da je je­dan od bo­go­va, tvo­rac mu­nje, je­di­ni go­spo­dar sve­ta, ko­me su se žr­tvo­va­la go­ve­da i osta­le ži­vo­ti­nje; da obo­ža­va­ju i re­ke i dru­ga ne­ka ni­ža bo­žan­stva i svi­ma nji­ma pri­no­se žr­tve i po nji­ma vračaju.“

Kragujevčanin Nenad Gajić ne­ko­li­ko je go­di­na pripre­mao „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“, iz­u­zet­no i za na­šu kul­tu­ru ka­pi­tal­no iz­da­nje. Ova ve­o­ma za­ni­mlji­va knji­ga po­sve­će­na je te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va sta­rih Slovena, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je na­uč­ne au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. U knji­zi su sa­že­ti po­da­ci o svim po­zna­tim slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­škim bi­ći­ma i mit­skim me­sti­ma, obi­ča­ji­ma, ma­gi­ji i ri­tu­a­li­ma. „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ je nje­go­va pr­va knji­ga, a ob­ja­vi­la ju je iz­da­vač­ka ku­ća „Laguna“.

 I ra­ni­je je bi­lo po­ku­ša­ja si­ste­ma­ti­za­ci­je slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, ali je ovo do sa­da naj­o­bim­ni­je de­lo ovog ti­pa. Kako ste do­šli na ideju?

– Postepeno se ra­đa­la, vi­še slu­čaj­no ne­go na­mer­no. Zanimljivost slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, či­ju le­po­tu sam ot­krio pre de­se­tak go­di­na, po­bu­di­la mi je že­lju da na­pi­šem ro­man u tom sve­tu. Da bih se va­lja­no pri­pre­mio, pre ne­kih se­dam go­di­na po­čeo sam da či­tam svu do­stup­nu li­te­ra­tu­ru, po­ste­pe­no uvi­đa­ju­ći da po­sto­je za­pe­tlja­ni kra­je­vi, pre­kla­pa­nja i ne­do­sled­no­sti. Istraživanje me je za­o­ku­pi­lo sa­svim, po­sta­ju­ći sve du­blje i obim­ni­je, i ono što je tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­no br­zo od­u­ze­lo mi je mno­go go­di­na, pre­ra­stav­ši na kra­ju u „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“… Knjiga je pred ob­ja­vlji­va­njem bi­la još pre če­ti­ri go­di­ne, da bi tekst za­tim pre­tr­peo obim­no pro­ši­re­nje, pa po­nov­no skra­će­nje, uz pro­me­nu čak pet ra­zli­či­tih ver­zi­ja iz­gle­da knji­ge. Na kra­ju, ono što je osta­lo pred­sta­vlja sa­mo vrh le­de­nog bre­ga – sve što je iz knji­ge ot­pa­lo kao ma­nje bit­no, mo­žda joj da­je tu sna­gu ko­ju či­ta­o­ci prepoznaju.

 Kako ste pri­ku­pi­li gra­đu – je­ste li tu ima­li pro­ble­ma? Koliko se do sa­da uop­šte pi­sa­lo o ovoj temi?

 – Izvori za slo­ven­sku mi­to­lo­gi­ju pri­lič­no su oskud­ni: ve­ći­na na­pi­sa­nih knji­ga osla­nja se na sta­re hro­ni­ke ne­slo­ven­skog po­re­kla, gde su hro­ni­ča­ri po pri­ro­di stva­ri ili ne­za­in­te­re­so­va­ni ili kri­tič­ki na­stro­je­ni pre­ma slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. Ne ma­nje bi­tan izvor je i na­rod­no stva­ra­la­štvo, oli­če­no u broj­nim pe­sma­ma, pri­ča­ma i po­slo­vi­ca­ma ci­ti­ra­nim u knji­zi. Nisam iz­be­ga­vao ni de­la či­ja au­ten­tič­nost još uvek ni­je iz­ve­sna, na­rav­no uz kri­tič­ku di­stan­cu. Ova knji­ga je, me­đu­tim, zna­čaj­na pre sve­ga jer te­mi pri­stu­pa na na­čin ko­ji do­sad ni­je pri­me­njen na na­šu mi­to­lo­gi­ju. Kad ka­žem na­šu, mi­slim i srp­sku i slo­ven­sku, jer sple­tom okol­no­sti srž slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je oču­va­na je kod Srba bo­lje ne­go kod osta­lih slo­ven­skih na­ro­da. Ovo de­lo, na­me­nje­no svim uz­ra­sti­ma, ra­zu­mlji­vo i ar­gu­men­to­va­no ob­ja­šnja­va poj­mo­ve bez ob­zi­ra na ni­vo pred­zna­nja, dok su osta­le knji­ge ili pre­vi­še struč­ne, na­me­nje­ne ozbilj­nim is­tra­ži­va­či­ma, ili pre­vi­še upro­šće­ne, na­me­nje­ne pre sve­ga de­ci. Topla te­ak­ci­ja či­ta­lač­ke pu­bli­ke po­ka­zu­je da je ova­kva knji­ga za­i­sta nedostajala.

 U knji­zi su, ia­ko je reč o pri­lič­no obim­nom iz­da­nju, u stva­ri sa­že­ti po­da­ci o svim po­zna­tim slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­škim bi­ći­ma i mit­skim me­sti­ma, obi­ča­ji­ma, ma­gi­ji i ritualima?

 – Da, ovo je na ne­ki na­čin pre­gled­no de­lo, ko­je u tek­stu na­vo­di is­tra­ži­va­če či­ja naj­bit­ni­ja sa­zna­nja pre­no­sim i upo­re­đu­jem. Ipak, pre sve­ga sam se tru­dio da na sku­če­nom pro­sto­ru pred­sta­vim to što se zna i pret­po­sta­vlja o mi­to­lo­gi­ji Starih Slovena, a da ne pre­sko­čim ni­šta bit­no. Novi za­ključ­ci ko­je knji­ga nu­di ni­su broj­ni, ali su zna­čaj­ni: ura­đe­na je si­ste­ma­ti­za­ci­ju ko­je do­sad ni­je bi­lo, broj­na mit­ska bi­ća i po­je­di­ni poj­mo­vi ob­ja­šnje­ni su te­melj­ni­je ne­go do sa­da, raz­ja­šnje­na su kon­tra­dik­tor­na tu­ma­če­nja po­je­di­nih poj­mo­va, i ras­ple­te­no je vr­zi­no ko­lo sa­či­nje­no od broj­nih ime­na za ne ta­ko broj­na bo­žan­stva slo­ven­skog pan­te­o­na, uz ob­ja­šnje­nja ka­ko je do ova­kvog umno­ža­va­nja došlo.

 Koji su to obi­ča­ji ko­ji su se za­dr­ža­li i do da­nas u na­šem narodu?

– Ima ih to­li­ko da bi­smo o nji­ma mo­gli raz­go­va­ra­ti ce­lo­ga da­na… Skoro svi ri­tu­a­li bez ob­ja­šnje­nja bo­ljeg od „va­lja se“ ili „ne va­lja se“ uka­zu­ju na ostat­ke sta­rih ve­ro­va­nja. A mo­že­mo ih sre­sti svu­da oko nas, prak­tič­no sva­kod­nev­no. Zašto ne od­bi­ja­mo kum­stvo? Zašto se mla­da pre­no­si pre­ko pra­ga? Zašto se iz­no­si hra­na na gro­blje? Zašto se pe­le­ne ne osta­vlju na­po­lju na­kon su­mra­ka? Zašto, za­što – broj­na pi­ta­nja bez ja­snih od­go­vo­ra. Na od­go­vo­re sam, po­ne­kad i ne­o­če­ki­va­no, na­i­la­zio to­kom is­tra­ži­va­nja i da­vao ih na na me­sti­ma gde pri­rod­no ob­ja­šnja­va­ju ne­ki po­jam. Zato su obi­ča­ji pro­tka­ni kroz ce­lu knjigu.

 Otkrivate i ka­ko je na­sta­la srp­ska slava?

Slava je drevni običaj, prvobitno prisutan kod svih Slovena. Jedno od objašnjenja samog naziva kaže da su „Slaveni“ oni koji slave. Ovaj praznik je u osnovi odavanje počasti prapretku, osnivaču plemena, što je zapravo neko od slovenskih božanstava. U potpunosti je očuvan još jedino kod Srba, usled isto­rij­skih po­seb­no­sti: do­sta ka­sno smo pri­mi­li hri­šćan­stvo, i ono ni­je sti­glo da pu­sti du­blje ko­re­ne, da bi­smo za­tim ima­li pet ve­ko­va „hi­ber­na­ci­je“, to­kom ko­jih je u na­ro­du oču­va­no sve ono što su dru­gi po­la­ko gu­bi­li. Imali smo i sre­ću da je mno­go to­ga za­pi­sa­no u pra­vom tre­nut­ku, za šta je, kao što zna­mo, za­slu­žan Vuk Karadžić, či­ji su po­je­di­ni za­pi­si ci­ti­ra­ni u knji­zi. I ta­ko, sa­da na­rod ume­sto od „svo­ga bo­ga“ za­šti­tu oče­ku­je od „svog“ hri­šćan­skog sve­ca, a sla­va se obe­le­ža­va i pre­no­si sa ko­le­na na ko­le­no slič­no kao u pra­sta­rim vremenima.

 Neka mit­ska bi­ća iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je i da­nas su ak­tu­el­na. Vampir je po­stao film­ski ju­nak, a dre­kav­ci i vo­de­nja­ci su pot­pu­no iš­če­zli iz na­šeg verovanja.

– Vampir je srp­ska reč, i kao ta­kva je ušla u sve je­zi­ke sve­ta. Šteta što da­na­šnje vi­đe­nje vam­pi­ra ne od­go­va­ra u pot­pu­no­sti ono­me što on za­i­sta je­ste, jer se za­sni­va naj­vi­še na ro­ma­nu „Drakula“ Brema Stokera iz 1897. go­di­ne, dok je pr­vi po­u­zdan za­pis o vam­pi­ru ve­zan za Srbiju i 1725. go­di­nu. A što se dre­ka­va­ca ti­če, da li su oni za­i­sta iš­če­zli iz na­ših ve­ro­va­nja? U pro­te­klih go­di­nu da­na emi­to­va­na su bar dva te­le­vi­zij­ska pri­lo­ga o na­vod­nim vi­đe­nji­ma ovog mit­skog bi­ća u šu­ma­dij­skim se­li­ma, oda­kle i po­ti­če ter­min „dre­ka­vac“, dok o vo­de­nja­ci­ma go­vo­ri i na­rod­na po­slo­vi­ca ko­ja je još uvek u po­tre­bi. Istina je da su pri­če o ne­ki­ma od ovih bi­ća sve re­đe, pa je vred­no sa­ču­va­ti ono što još uvek zna­mo za ne­ke bu­du­će generacije.

 Autor ste i dru­štve­ne igre „Izvori magije”!

– Ova igra je zna­čaj­na jer sam tu, pre ne­kih šest go­di­na, pri­me­nio pr­va sa­zna­nja o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. Ovo je, na ne­ki na­čin, bio i prob­ni po­li­gon za me­ne: ni­sam bio si­gu­ran ko­li­ko je pu­bli­ka za­in­te­re­so­va­na za na­šu mi­to­lo­gi­ju, a po­ka­za­lo se da je baš to onaj mag­net ko­ji je pri­vla­čio igra­če. Takođe su i mno­ge ilu­stra­ci­je slo­ven­skih mit­skih bi­ća, ra­đe­ne za po­tre­be ove igre, na­šle svo­je me­sto i u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Verovatno bez „Izvora ma­gi­je“ ne bi bi­lo ni knji­ge, jer je bi­lo po­treb­no ne­ko­li­ko go­di­na da upo­znam to­li­ki broj kva­li­tet­nih umet­ni­ka ko­ji su svo­jim sli­ka­ma ople­me­ni­li i oži­ve­li „Slovensku mitologiju“.

(Članak ob­ja­vljen u Kragujevačkim ne­delj­nim no­vi­na­ma, 4.8.2011, stra­na 18)