PRESS (TV Vodič: Predlog za čitanje)

Velika knjiga o slovenskom panteonu

PRESS – Izdavačka ku­ća „Laguna" ob­ja­vi­la je kra­jem ju­na je­din­stve­nu, bo­ga­to ilu­stro­va­nu knji­gu lek­si­graf­skog ti­pa „Slovenska mi­to­lo­gi­ja", au­to­ra Nenada Gajića.

Ova ve­o­ma za­ni­mlji­va knji­ga je po­sve­će­na te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va sta­rih Slovena, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je na­uč­ne au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. U knji­zi su sa­že­ti po­da­ci o svim po­zna­tim slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­škim bi­ći­ma i mit­skim me­sti­ma, obi­ča­ji­ma, ma­gi­ji i ritualima.

I ranije je bilo pokušaja sistematizacije slovenske mitologije (Spasoje Vasiljev, Sreten Petrović), ali je ovo do sada najobimnije delo ovog tipa. Knjiga je, ka­ko su na­ve­li iz­da­va­či ovog je­din­stve­nog lek­si­ko­graf­skog po­du­hva­ta, na­sta­la na osno­vu sa­gle­da­va­nja po­zna­tih sve­do­če­nja i ra­spra­va naj­ra­ni­jih sred­njo­ve­kov­nih la­tin­skih i vi­zan­tij­skih au­to­ra ko­ji su pi­sa­li o ču­de­snom sve­tu sta­rih Slovena, ali i na osno­vu mi­to­lo­ških stu­di­ja ko­je su ostat­ke slo­ven­ske re­li­gi­je na­la­zi­li u fol­klo­ru, sva­kod­nev­nom ži­vo­tu i dru­štve­nim i re­li­gi­o­znim oso­be­no­sti­ma da­na­šnjih slo­ven­skih na­ro­da, od Srba, Hrvata, Bugara, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i Bošnjaka, pre­ko Poljaka, Lužičkih Srba, Čeha i Slovaka, do Rusa, Ukrajinaca i Belorusa.

KAKO ČITATI Na iz­le­tu u hra­sto­voj šu­mi Uz etno-muziku

 

(Članak ob­ja­vljen u no­vi­na­ma Press, pogledaj izvor)