Gostovanje u TV emisiji „Korak 21”

B92 INFO (Video) – Prilog o knji­zi „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi” u okvi­ru emi­si­je „Korak 21”. Pisac Nenad Gajić go­vo­ri ka­ko ne­ka mi­to­lo­gi­ja  mo­že za­ži­ve­ti i po­sta­ti po­zna­ta sve­tu je­di­no ka­da se pred­sta­vi kao niz za­ni­mlji­vih pri­ča, pri­jem­či­vih svim ge­ne­ra­ci­ja­ma, i is­ti­če da je­dan čo­vek, ma ka­ko in­spi­ri­san bio, ne mo­že bi­ti kre­a­tiv­ni­ji od sop­stve­nog naroda.