Stigla Gajićeva „Bajka nad bajkama“

RTK (Video) – Pred či­ta­o­ci­ma je pr­vi deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma'' Nenada Gajića, pi­sca „Slovenske mi­to­lo­gi­je'' ko­ja je bi­la je­dan od best­se­le­ra ''Lagune''.rtk-nenad-gajic-bajka

Za ovu knji­gu, ko­ja žan­rov­ski spa­da u ro­man ep­ske fan­ta­sti­ke, au­tor je mo­ti­ve pre­u­zeo iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je i na­rod­nih priča.

„Bajka nad baj­ka­ma'' iza­zva­la je pa­žnju i stra­nih iz­da­va­ča, pa je mo­gu­će da će bi­ti pu­bli­ko­va­na i na en­gle­skom jeziku.

Izveštava no­vi­nar­ka RTK Slađana Obradović.

(Kompletan vi­deo pri­log sni­mljen za TV Kragujevac po­gle­daj­te ov­de)