Gostovanje u TV emisiji „Nešto novo”

BN TV (Video) – Gostovanje Nenada Gajića u TV emi­si­ji „Nešto no­vo” Jovice Suvačkog, ko­ja se emi­tu­je na BN te­le­vi­zi­ji i broj­nim lo­kal­nim te­le­vi­zi­ja­ma. U ovom raz­go­vo­ru Nenad i Jovica do­ti­ču na­sta­nak knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i otva­ra­ju ne­ke ozbilj­ni­je te­me, da bi pre­šli na pri­ču o knji­zi „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi”, nje­noj ute­me­lje­no­sti u slo­ven­skim mi­to­vi­ma iz pret­hod­ne knji­ge i na­rod­noj epi­ci či­je mo­ti­ve koristi.