Potvrđen nastavak knjige „Bajka nad bajkama“

U Rumi, 16. av­gu­sta, u ho­lu ško­le „Jovan Jovanović Zmaj“, pred­sta­vlje­ne su knji­ge Nenada Gajića. Odgovarajući na pi­ta­nja či­ta­la­ca, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je“ po­tvr­dio je i na­sta­vak svog pr­vog ro­ma­na „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, in­spi­ri­sa­nog mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. „Da, pi­sa­nje dru­gog de­la ’Bajke’ je u to­ku“, gla­sio je od­go­vor. Na pot­pi­ta­nje: „A ka­da će bi­ti za­vr­še­no?“, pi­sac je od­go­vo­rio: „Pa, kad bu­de za­vr­še­no. Ne bih obe­ća­vao kon­kret­ne da­tu­me, ali re­ci­mo… uskoro.“bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-naslovnica

Nakon raz­go­vo­ra s pi­scem i broj­nih pi­ta­nja, odr­ža­na je i kre­a­tiv­na ra­di­o­ni­ca to­kom ko­je su či­ta­o­ci po­ku­ša­li da ot­kri­ju za­go­net­ke još uvek skri­ve­ne na ma­pi ob­ja­vlje­noj u pr­vom de­lu knji­ge. „Moraćete da se po­mu­či­te sa­mi, jer vam ne mo­gu tek ta­ko ot­kri­ti ono što i ju­na­ci knji­ge tek tre­ba da ot­kri­ju“, uz­dr­ža­vao se au­tor od pre­vi­še na­go­ve­šta­ja. Ipak, na­kon uspe­šne sa­rad­nje če­ti­ri gru­pe uče­sni­ka, pri­znao je: „Deo mi­ste­ri­je uspe­šno je rešen!“

„Bajka nad baj­ka­ma“ je ve­li­ka sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog sr­ca. Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Jesu li ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­de i za­vo­dlji­ve ve­šti­ce, vo­đe­ne sop­stve­nim skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju uža­sne mrač­ne si­le iz ne­i­zmer­ne du­bi­ne vremena?

(Preimenovana vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)