Nenad Gajić, vile i patuljci

Poslednji da­ni ma­ja 2015. na Košutnjaku bi­li su u zna­ku mit­skih bića. tolkinfest-2015-nenad-gajic-1

Poznati fe­sti­val fan­ta­sti­ke Tolkinfest u ovo­go­di­šnjem iz­da­nju bio je naj­ži­vo­pi­sni­ji do­sad, sa mno­štvom za­ni­mlji­vih iz­vo­đa­ča, ma­ski, do­ga­đa­ja, iga­ra. Dobro ra­spo­lo­že­nje bi­lo je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku, a to­me je sa za­do­volj­stvom do­pri­neo i Nenad Gajić, ko­ji se oda­zvao po­zi­vu or­ga­ni­za­to­ra da 30.05. zva­nič­no otvo­ri fe­sti­val i ta­ko „na­sta­vi tra­di­ci­ju”, ka­ko je na­gla­si­la voditeljica.

Na pret­hod­nom fe­stu, na­kon pri­če o sta­rom maj­sto­ru Tolkinu i mo­ti­vi­ma slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je ko­je je ovaj mo­žda ut­kao u svoj fan­ta­zij­ski svet, Nenad, au­tor Slovenske mi­to­lo­gi­je, pred­sta­vio je i svoj tek ob­ja­vlje­ni ro­man Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi. Na ovo­go­di­šnjem fe­sti­va­lu, pi­sac je ek­sklu­ziv­no pro­či­tao jed­no od po­sled­njih po­gla­vlja pred­sto­je­ćeg ro­ma­na, či­ji je rad­ni na­slov Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra. U pi­ta­nju je dru­gi deo pla­ni­ra­ne tri­lo­gi­je o do­ži­vlja­ji­ma sle­pe de­voj­či­ce pro­go­nje­ne mrač­nim si­la­ma, oko ko­je se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oku­plja ne­ve­ro­vat­na dru­ži­na ep­skih he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Hoće li sve taj­ne drev­ne ma­pe iz­ve­ze­ne ma­gič­nim ni­ti­ma bi­ti ko­nač­no raz­re­še­ne u dru­gom de­lu knji­ge, ili će ju­na­ci bi­ti ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no na­dvi­ja? Pročitani od­lo­mak ni­je dao sve od­go­vo­re, ali je pod­gre­jao ra­do­zna­lost onih ko­ji ni­su po­slu­ša­li sa­vet au­to­ra da „za­pe­va­ju, za­ple­šu ili se za­pri­ča­ju” ako že­le da sva iz­ne­na­đe­nja sa­ču­va­ju za čitanje.

tolkinfest-2015-nenad-gajic-2

Na kra­ju, na­kon kra­ćeg in­ter­vjua u ko­me je od­go­va­rao na pi­ta­nja ži­vo­pi­sno ko­sti­mi­ra­nog vo­di­telj­skog pa­ra, Gajić je pro­gla­sio fe­sti­val otvo­re­nim, i po­že­leo „ži­vi­ma i ne­mr­tvi­ma svih ra­sa i kla­sa” do­bro­do­šli­cu i lep pro­vod, na­kon če­ga je po­zdra­vljen apla­u­zi­ma broj­nih po­se­ti­la­ca ko­ji su pre­pla­vi­li Košutnjak.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)