„Bajka nad bajkama: Dva cara” na Tolkindanu

Foto-​album sa pred­sta­vlja­nja knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra” Nenada Gajića i osta­la de­ša­va­nja na ve­ćem do­ga­đa­ju po­sve­će­nom fan­ta­zij­skim sve­to­vi­ma: Tolkindan – Srednja ze­mlja u su­sret Azerotu (Beograd, Kulturni cen­tar Rex, 10. jun 2016) u or­ga­ni­za­ci­ji udru­že­nja Valinor.

Izveštaj sa saj­ta emi­si­je „Pogled iz sve­mir­skog bro­da”: Druženje je po­tom na­sta­vlje­no sa pi­scem Nenadom Gajićem, ko­ji je do­šao sa svo­jim no­vim ro­ma­nom “Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra”. No, po­što je on još na jed­nom od ra­ni­jih “Tolkinfestova” pred­sta­vio i svo­ju “Slovensku mi­to­lo­gi­ju”, pri­ča je kre­nu­la i od te knji­ge, pa pre­ko na­ših obi­ča­ja ko­ji vu­ku ko­re­ne iz pa­gan­skih vre­me­na (pre­no­še­nje mla­de pre­ko pra­ga je je­dan od njih). Kada je reč o “Bajci nad baj­ka­ma”, Nenad ka­že da je imao ide­ju da pi­še fan­ta­sti­ku ve­za­nu za nas, a po­red mi­to­lo­gi­je, jed­na od in­spi­ra­ci­ja je bi­la i epi­ka – tekst o na­šim na­rod­nim pe­sma­ma sa “skri­ve­nim mo­ti­vi­ma”, tač­ni­je te­ma­ma ko­je su za nas ne­po­zna­te a po­sto­je u pe­sma­ma. Specifičnost, da­kle, “Bajke nad baj­ka­ma” je upra­vo u to­me, ko­ri­šće­nju de­lo­va na­rod­nih pe­sa­ma i pri­ča, ko­je su ukom­po­no­va­ne u sam tekst. “Zbog to­ga de­ta­lje mo­gu da zna­ju svi, ali ce­li­nu sa­mo ja”, ka­že Gajić, ko­ji pla­ni­ra da na­pi­še i tre­ći deo “Bajke nad bajkama”.

(Fotografije iz au­to­ro­ve pri­vat­ne ko­lek­ci­je, uz iz­ve­štaj sa saj­ta ra­dij­ske emi­si­je „Pogled iz sve­mir­skog bro­da”, pogledaj izvor)