Vesti sa sajta izdavačke kuće „Laguna”

Drugo izdanje za „Dva cara”

Roman „Dva ca­ra, dru­gi deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma Nenada Gajića, štam­pan je za krat­ko vre­me u dru­gom ti­ra­žu (II iz­da­nje). Gajić je na­pi­sao ve­li­ku sa­gu u ko­joj se pre­pli­ću mit­sko i epsko.


(Deo ve­sti sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)

 


Uz to, od­mah po ob­ja­vlji­va­nju dru­gog de­la tri­lo­gi­je, u knji­ža­ra­ma se na­šao i če­tvr­ti ti­raž (IV iz­da­nje) pr­vog de­la: „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi. Zagonetke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti s ne­i­zve­snim is­ho­dom u avan­tu­ri u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog srca.

bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-naslovnica

(Deo ve­sti sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)