Plakat za „Dva cara“ i debi na listi

Plakat za knji­gu „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ u iz­da­nju Lagune. Sukob dva ca­ra iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sveta. bajka_nad_bajkama_-_dva_cara_-_plakat

„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le generacije.


Nekoliko da­na po iz­la­sku, knji­ga je de­bi­to­va­la i na 24. me­stu Lagunine top-​liste naj­pro­da­va­ni­jih naslova. bajka_nad_bajkama_-_dva_cara_-_debi_top-lista