Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna”

„Senka u tami” – peto izdanje

U štam­pi je pe­to iz­da­nje knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi Nenada Gajića. Velika sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog srca.bajka-nad-bajkama-senka-u-tami-naslovnica

(Deo ve­sti sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)