Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Dva cara“

„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Knjiga iz­la­zi su­tra, u sre­du 11. ma­ja, ka­da će se na­ći u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca. Pogledajte film­sku naj­a­vu!

Osim vi­dea od 90 se­kun­di, po­sto­ji i kra­ća ver­zi­ja od 49 sekundi:

Radnja knji­ge: Senka je sle­pa, ali ima ne­mu­šti je­zik i ra­zu­me ži­vo­ti­nje. Progone je mrač­ne si­le, ali se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oko nje oku­plja i ma­la dru­ži­na he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Drevna ma­pa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma kri­je taj­ne ko­je ovu de­voj­či­cu mo­gu do­ve­sti do oruž­ja po­treb­nog da se po­be­di pra­sta­ro zlo, pre no što ju­na­ci bu­du ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no nadvija.

Sa jed­ne stra­ne je ca­re­vi­na ko­ja već dva­de­set le­ta is­traj­no ši­ri svo­je gra­ni­ce, re­še­na da osvo­ji svet. Ambicije hur­sko­ga ca­ra ne­pre­kid­no ras­pi­ru­je ala, drev­na ne­man pri­ta­je­na u nje­go­vog ca­ri­ci. Uz nje­ga su i naj­ve­ći od svih ju­na­ka, za­klet da ga več­no slu­ži, i naj­sta­ri­ja od svih ve­šti­ca. Njena kćer osta­la je s dru­ge stra­ne, uz ne­ka­da moć­nu ca­re­vi­nu ne­dav­no iza­šlu iz raz­do­blja bez­vla­šća. Na ne­po­kor­noj ze­mlji dru­go­ga ca­ra je i taj­ni ulaz u do­nji svet, gde je pre mno­go ve­ko­va od­lo­že­no je­di­no oruž­je ko­je alu mo­že traj­no po­ra­zi­ti. Sukob dva ca­ra za­to iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sveta.