Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

„Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića u prodaji od srede 11. maja

Drugi deo tri­lo­gi­je na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića na­ći će se od sre­de, 11. ma­ja u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca, on­lajn knji­ža­ri www.delfi.rs i na saj­tu www.laguna.rs. bajka_nad_bajkama_(2)

„Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le generacije.

Senka je sle­pa, ali ima ne­mu­šti je­zik i ra­zu­me ži­vo­ti­nje. Progone je mrač­ne si­le, ali se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oko nje oku­plja i ma­la dru­ži­na he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Drevna ma­pa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma kri­je taj­ne ko­je ovu de­voj­či­cu mo­gu do­ve­sti do oruž­ja po­treb­nog da se po­be­di pra­sta­ro zlo, pre no što ju­na­ci bu­du ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no nadvija.

Sa jed­ne stra­ne je ca­re­vi­na ko­ja već dva­de­set le­ta is­traj­no ši­ri svo­je gra­ni­ce, re­še­na da osvo­ji svet. Ambicije hur­sko­ga ca­ra ne­pre­kid­no ras­pi­ru­je ala, drev­na ne­man pri­ta­je­na u nje­go­vog ca­ri­ci. Uz nje­ga su i naj­ve­ći od svih ju­na­ka, za­klet da ga več­no slu­ži, i naj­sta­ri­ja od svih ve­šti­ca. Njena kćer osta­la je s dru­ge stra­ne, uz ne­ka­da moć­nu ca­re­vi­nu ne­dav­no iza­šlu iz raz­do­blja bez­vla­šća. Na ne­po­kor­noj ze­mlji dru­go­ga ca­ra je i taj­ni ulaz u do­nji svet, gde je pre mno­go ve­ko­va od­lo­že­no je­di­no oruž­je ko­je alu mo­že traj­no po­ra­zi­ti. Sukob dva ca­ra za­to iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sveta.

Nenad Gajić (1974) au­tor je best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, sve­o­bu­hvat­ne ilu­stro­va­ne knji­ge en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa u iz­da­nju IP Laguna 2011. go­di­ne, kao i fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma“, pre­ma mo­ti­vi­ma srp­ske na­rod­ne epi­ke, či­ju pr­vu knji­gu je ta­ko­đe ob­ja­vi­la Laguna („Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, 2013).

Nemirna pri­ro­da vu­kla ga je da pro­ba mno­go to­ga: naj­du­že je bio mu­zi­čar (gi­ta­ri­sta, pe­vač i pe­snik ben­da s ko­jim je ob­ja­vio dva al­bu­ma), da bi se za­tim opro­bao i kao ban­kar, me­na­džer, pri­vat­ni pre­du­zet­nik, pro­i­zvo­đač ra­ču­nar­ske opre­me, na­gra­đi­va­ni pro­gra­mer, ured­nik te­le­vi­zij­ske emi­si­je, au­tor dru­štve­nih iga­ra… Posetio je Hilandar i pro­pu­to­vao Evropu i svet od Moskve do Jerusalima u po­tra­zi za no­vim sa­zna­nji­ma. Fakultet je za­vr­šio u Kragujevcu, ma­ster stu­di­je u Beogradu, dok­tor­ska te­za odo­bre­na mu je u Novom Sadu. Pisanje sma­tra svo­jom istin­skom pro­fe­si­jom i ži­vot­nim pu­tem, a na­u­ku omi­lje­nim ho­bi­jem. Uz kre­vet dr­ži spa­ko­van ko­fer, da osta­ne spre­man za no­ve avanture.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)