„Slovenska mitologija” – osmo izdanje

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja knjiga-slovenska-mitologijaNenada Gajića do­bi­la je i svo­je 8. iz­da­nje! Izvod iz član­ka „Nova iz­da­nja po­pu­lar­nih na­slo­va“ sa saj­ta Lagune:

… Knjiga je osvo­ji­la re­gi­on i do­sti­gla 8. iz­da­nje, kao i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ Nenada Gajića, ko­ja je idealan spoj modernog pristupa mitološkoj temi i naučne studije, i kao je­di­ni im­pe­ra­tiv se­bi po­sta­vlja či­nje­nič­nu za­sno­va­nost, bo­gat­stvo po­da­ta­ka i sve­o­bu­hvat­nost i od­go­vor­nost na­uč­ne istine.

Veb-​sajt: www.slovenskamitologija.rs
 

(Deo ve­sti „Nova iz­da­nja po­pu­lar­nih na­slo­va“ iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)