Prilog pripremila: Vera Mitrović Kulačin

Knjiga po mojoj meri – Bajka nad bajkama

RTS – U ša­bač­koj bi­bli­o­te­ci or­ga­ni­zo­va­na je kre­a­tiv­na ra­di­o­ni­ca „Knjiga po mo­joj me­ri”, u ko­joj je „svo­ju” knji­gu bi­ra­lo oko 200 uče­ni­ka od pe­tog do sed­mog ra­zre­da. Kriterijumi za iz­bor knji­ge bi­li su iz­gled, na­ziv i sa­dr­žaj, i, ka­ko na­vo­di mi­nut 1:26 vi­deo pri­lo­ga, „po­be­di­la je knji­ga Bajka nad baj­ka­ma”. Autoru Nenadu Gajiću dra­go je što i mla­đi či­ta­o­ci do­bro pri­hva­ta­ju knji­gu ko­ja ni­je jed­no­stav­na ni po rad­nji ni po formi.

bajka-nad-bajkama-knjiga-po-mojoj-meri

(Izvor: RTS, pogledaj izvor)