Tribina: Hristijanizacija slovenskih paganskih običaja

Da li se na Božić za­i­sta sla­vi ro­đe­nje Isusa Hrista? Da li se Isus Hrist ro­dio 25. de­cem­bra, od­no­sno 7. ja­nu­a­ra? Da li su apo­sto­li sla­vi­li Božić? Da li je izvor­na no­vo­za­vet­na cr­kva dr­ža­la ovaj pra­znik? Znate li šta Biblija ka­že za bo­žić­nu i no­vo­go­di­šnju jel­ku? Zašto no­vo­ro­đen­če­tu ve­zu­je­mo cr­ven kon­čić oko ru­ke? Ko je put­nik na­mer­nik? Zašto sla­vi­mo sla­vu? Šta je da­ća?… Odakle po­ti­ču na­ši obi­ča­ji i verovanja?

Predhrišćanski re­li­gi­o­zni si­stem bio je ras­pro­stra­njen me­đu slo­ven­skim na­ro­di­ma pre pri­ma­nja hri­šćan­stva, a pa­gan­ski obi­ča­ji asi­mi­lo­va­ni su u obred­nu prak­su i ve­ro­va­nja, ka­ko od sta­ne na­ro­da, ta­ko i od stra­ne Crkve. To se ogle­da i u obred­noj cr­kve­noj prak­si i u po­ro­dič­noj obred­noj praksi.

 Do hri­sti­ja­ni­za­ci­je jed­nog de­la pa­gan­skih obi­ča­ja do­šlo je već u tre­nut­ku ka­da je car Konstatntin pri­mio hri­šćan­stvo i ka­da je hri­šćan­stvo po­sta­lo dr­žav­na re­li­gi­ja Rimskog car­stva u 4. ve­ku na­še ere…


Ponedeljak, 21. ja­nu­ar, 19.00, Klub Magistrala

HRISTIJANIZACIJA SLOVENSKIH PAGANSKIH OBIČAJA

Učestvuju: dr Aleksandra Pavićević (Etnografski in­sti­tut, SANU), prof. dr Zdravko Peno (Bogoslovski fa­kul­tet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu), Nenad Gajić (knji­žev­nik)

(Deo na­ja­ve sa saj­ta Doma kul­tu­re "Studentski grad", pogledaj izvor)


Dopuna (23. januar):

Tribina je zbog iz­u­zet­nog in­te­re­so­va­nja pre­ba­če­na u ve­li­ku sa­lu DKSG. Prema re­či­ma or­ga­ni­za­to­ra, pri­su­stvo­va­lo je vi­še od 300 zainteresovanih.

Tribina_21-01-2019