Ukratko o sujeverju

PINK TV – Autor knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” Nenad Gajić za Novo ju­tro ka­že da su obi­ča­ji i ve­ro­va­nja, ko­ji su deo mi­to­lo­gi­je, za­stu­plje­ni svugde. 

- Sva ve­ro­va­nja su ne­ka vr­sta mi­to­lo­gi­je. Neka su no­vi­jeg ti­pa, mo­žda smo ih po­zaj­mi­li kao op­šte­po­zna­ta su­je­ver­ja, ali ona ve­ro­va­nja ko­ja is­tra­žu­jem su sta­ri­ja, iz dav­ni­na. Kod Srba, ge­ne­ral­no, ma­gi­ja ni­je pre­vi­še za­stu­plje­na, vi­še su za­stu­plje­ni ri­tu­a­li. U svim onim ži­vo­pi­snim obi­ča­ji­ma ko­je ima­mo na ven­ča­nji­ma ili sa­hra­na­ma ta­ko­đe gle­da­mo ri­tu­a­le i mi­to­lo­gi­ju. Kod na­ro­da se obič­no ka­že "va­lja se" ka­da je ne­ki obi­čaj iz drev­ne sta­ri­ne, a nje­go­vo zna­če­nje za­bo­ra­vlje­no, ia­ko ga se lju­di još pri­dr­ža­va­ju – re­kao je Gajić.

Gajić ta­ko­đe ka­že da je du­bi­na slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je ve­li­ka i još ne­do­volj­no is­tra­že­na, ia­ko je u nje­go­voj knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” sa­ku­plje­no do­sta za­ni­mlji­vih stvari.

- Mnogo to­ga je osta­lo do da­nas. Ljudi za­i­sta ve­ru­ju da ne­kih stva­ri tre­ba da se pri­dr­ža­va­ju, a ne­ke da iz­be­ga­va­ju, čak i ka­da ne zna­ju zbog če­ga. To je deo ono­ga što ob­ja­šnja­vam u svo­jim knji­ga­ma – ka­že Gajić.

U raz­go­vo­ru ko­ji u ce­li­ni mo­že­te po­gle­da­ti u po­ve­za­nom vi­deo snim­ku uče­stvo­va­li su Aleksandar Milojkov, Nenad Gajić, i prof. dr Jovan Marić.

 

(Iz video-​snimka i pre­gle­da raz­go­vo­ra na saj­tu Pink.rs, pogledaj izvor)