Mesec dana Treće noći – Top-liste

Serijal „Bajka nad baj­ka­ma” me­sec da­na ca­ru­je žan­rov­skim top li­sta­ma! Negde na pr­va tri me­sta, ne­gde u pr­va če­ti­ri, a i na li­sti sve­u­kup­ne fan­ta­sti­ke – gde je kon­ku­ren­ci­ja naj­ve­ća – „Treća noć” se po­pe­la na dru­gu po­zi­ci­ju, dok je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i da­lje na če­lu li­ste mitologija: 

Na naj­pre­sti­žni­joj Laguninoj Top 40 li­sti „Treća noć” je i da­lje na 16. po­zi­ci­ji, ali se i „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi” po­no­vo vra­ti­la, na­kon 7 godina!