Noć knjige – Nova „Bajka nad bajkama” među 20 najtraženijih naslova u 2020.

REPUBLIKA – „Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć” je me­đu 20 naj­tra­že­ni­jih na­slo­va Noći knji­ge, ko­ju su od 14 – 18. de­cem­bra, u iza­zov­nim okol­no­sti­ma, još jed­nom or­ga­ni­zo­va­le Laguna i Delfi knjižare.

Rekordnu po­se­tu za­be­le­ži­li su i saj­to­vi laguna.rs i delfi.rs, na ko­ji­ma su ta­ko­đe va­ži­li ve­li­ki po­pu­sti kao u knji­ža­ra­ma, dok su ob­ja­ve na dru­štve­nim mre­ža­ma pre­ne­le sjaj­nu at­mo­sfe­ru Noći knjige.

Noć knji­ge je re­gi­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja, odr­ža­na na čak 62 lo­ka­ci­je u 30 gra­do­va, pa je pri­vu­kla i ve­li­ki broj či­ta­la­ca u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

 

(Deo ve­sti sa por­ta­la Republika; pogledaj izvor)