Kolumna za sajt Lagune

Nedeljne zanimljivosti

Bajka nad baj­ka­ma“ je pr­vi put jav­no po­me­nu­ta u ve­sti Lagune od 8. av­gu­sta 2011. go­di­ne, ka­da su i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ i „Senka u ta­mi“ bi­le već uve­li­ko na­pi­sa­ne, a ce­la ide­ja me op­se­da­la već mno­go godina:

„… iz­da­vač­ka ku­ća i au­tor do­go­vo­ri­li su se i o na­stav­ku uspe­šne sa­rad­nje. Potpisivanjem ugo­vo­ra za knji­gu pod rad­nim na­zi­vom 'Bajka nad baj­ka­ma' po­sta­lo je iz­ve­sno ono što se odav­no pret­po­sta­vlja­lo: Laguna će, na obo­stra­no za­do­volj­stvo, bi­ti iz­da­vač i sle­de­će knji­ge Nenada Gajića…“

Pre to­ga, iza ku­li­sa, di­rek­tor Lagune Dejan Papić mi je, po­lo­vi­nom mar­ta, da­kle tri me­se­ca pre iz­la­ska „Slovenske mi­to­lo­gi­je“, ja­vio ra­do­snu vest: da je i o mom ro­ma­nu sti­glo po­zi­tiv­no mi­šlje­nje i pre­po­ru­ka od ured­ni­ka. Iako sam za­dr­žao smi­re­nost u od­go­vo­ru, bio sam istin­ski sre­ćan ta­da, pr­vi put u ba­rem go­di­nu da­na: bi­la je to pr­va po­tvr­da re­al­no­sti ono­ga što je, do­tad, ži­ve­lo sa­mo u mo­joj gla­vi – iza­ći će, da­kle, i ta pr­va knji­ga bu­du­ćeg fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la za­sno­va­nog na srp­skoj epi­ci! A iza­ći će i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, valj­da, jer se već tri go­di­ne pri­pre­ma u Laguni i već se odu­sta­ja­lo od vi­še ver­zi­ja nje­nog iz­gle­da, uz sve osta­le pro­me­ne. Po do­go­vo­ru sam to­kom dve go­di­ne na­pi­sao i de­se­tak pu­ta obim­ni­ji tekst od pr­vo­bit­nog, ko­ji je ured­nik za­tim skra­tio na pro­ce­nje­nu op­ti­mal­nu me­ru. I, na­kon sve­ga ovo­ga, ipak uma­lo ni­sam odu­stao od ugo­vo­ra, jer sam po­čeo da sum­njam da će knji­ga uop­šte iza­ći. U te tri go­di­ne se mno­go to­ga sru­ši­lo u mom ži­vo­tu, ali me je Dejan, al­fa i ome­ga Lagune, u ra­zlo­žnom raz­go­vo­ru ube­dio u oči­gled­no: ako to­li­ko lju­di ra­di na mo­joj knji­zi, si­gur­no ni­su tu da bi je sa­bo­ti­ra­li. Sa ove di­stan­ce, mo­gu sa­mo da če­sti­tam svi­ma ko­ji su bo­lje od me­ne pro­ce­ni­li ka­da je ta knji­ga bi­la za­i­sta završena.

Potpisivanje ugo­vo­ra za „Bajku“ sa­če­ka­lo je još ma­lo, na iz­la­zak mo­je pr­ve knji­ge i njen od­li­čan pri­jem. U po­vrat­ku sa Korčule sam s pri­ja­te­ljem Aleksandrom svra­tio do Lagune. „Da ti po­klo­nim Mitologiju“, re­kao sam mu ta­da, „ako njen iz­la­zak ni­je po­no­vo od­lo­žen.“ I tu smo obo­ji­ca shva­ti­li da mi je ži­vot ne­po­vrat­no pro­me­njen. Telefon mi je bio is­klju­čen ne­ko­li­ko da­na pre to­ga, jer sam za­bo­ra­vio da po­ne­sem pu­njač na put – u Laguni me je, na mo­je pot­pu­no iz­ne­na­đe­nje, sa­če­ka­lo mno­go lju­di ko­ji su već da­ni­ma po­ku­ša­va­li da do­đu do me­ne! Pre svih sve­zna­ju­ća Minka, ko­ja me je do­če­ka­la re­či­ma: „Nenade! Pa mno­gi ov­de če­ka­ju na vas!“, a za­tim i ured­nik, di­rek­tor­ka mar­ke­tin­ga, PR me­na­džer, fo­to­graf… i ta­da mi je, na sa­svim krat­kom ne­pla­ni­ra­nom sa­stan­ku, di­rek­tor Lagune re­kao, po­put ču­da za me­ne, da sam sa­da Lagunin best­se­ler au­tor jer je pro­da­ja mo­je knji­ge kre­nu­la od­lič­no, i da bi mo­gli da pot­pi­še­mo ugo­vor i za sledeću.

To se ko­nač­no do­go­di­lo ne­ko­li­ko da­na na­kon pri­lo­že­ne sli­ke izlo­ga knji­ža­re na Bulevaru kod Orla. Taj pri­zor, i uve­ća­nu ep­sku sce­nu ko­ju je ori­gi­nal­no na­cr­tao Djed, vi­deo sam tek kad me je Aca Seltik, na­kon su­sre­ta u Delfi Knezu po­vo­dom mo­je pr­ve me­dij­ske kon­fe­ren­ci­je, po­veo u br­zi obi­la­zak beo­grad­skih knji­ža­ra. Pitao sam ga ta­da: „Sećaš li se da je moj bend Akt, uz E‑play, bio pred­gru­pa Keltima na otva­ra­nju ba­ze­na 25. maj?“ „Setio sam se tvo­je vuč­je nju­ške čim sam vi­deo čla­nak u Politici, za­to sam i do­šao“, od­go­vo­rio mi je Aca, mo­žda i kur­to­a­zno – u svo­joj ra­dij­skoj emi­si­ji ba­vio se slo­ven­skom mi­to­lo­gi­jom, pa bi ve­ro­vat­no do­šao sve i da me ni­je po­zna­vao odra­ni­je. Bilo je to jed­no div­no pre­pod­ne, u ko­me uma­lo ni­sam is­pu­stio du­šu na nos! Toliko je Kelt-​roker bio u for­mi, upr­kos to­me što sam i ja bio bar 15 kg lak­ši. Šetnju ta­kvim tem­pom ni­sam do­ži­veo ni pre ni po­sle to­ga. A bi­la je to je­din­stve­na šet­nja ko­ja mi je otvo­ri­la oči za no­vu re­al­nost: po­sta­jem pi­sac, de­fi­ni­tiv­no po­sta­jem pi­sac! Pa mo­ja knji­ga je već sa­da u izlo­zi­ma knji­ža­ra ši­rom Beograda, kao i pla­ka­ti za nju! Udahnuo sam du­bo­ko i pra­vio se da sve to ni­je ni­šta na­ro­či­to. Ali sam do­bro znao da jeste.

(Kolumna za sajt Lagune, pogledaj izvor)